Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Lučenec

Zásady ochrany PZ Lučenec

Pamiatková zóna Lučenec
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Mgr. Andrea Paučová, Mgr. Katarína Damjanovová, Ing. arch. Silvia Pavlová, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Alexander Botoš
Spolupráca: Ing. Darina Ulrychová CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005 
 

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Lučenec - Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 2,64 MB)
PZ Lučenec - Záverečné ustanovenia (pdf, 337 kB)

MAPY:
Výkres etáp urbanistického a stavebného vývoja pamiatkového územia (pdf, 1,84 MB)
Výkres rozčlenenia pamiatkového územia do kvadrantov vymedzených komunikačnou sieťou (pdf, 1,86 MB)
Historická mapa Lučenca do roku 1853 (pdf, 1,64 MB)
Historická mapa Lučenca výrez rokov 1844-1853 (pdf, 1,99 MB)
Historická mapa Kráľovstvo Uhorské rok 1847 (pdf, 1,23 MB)
Historická mapa Kráľovstvo Uhorské rok 1853 (pdf, 1,22 MB)
Historická mapa Lučenca výrez rokov 1853-1871 (pdf, 2,83 MB)
Historická mapa Lučenca rok 1898 (pdf, 4,86 MB)
Historický situačný plán elektrickej rozvodnej siete v meste Lučenec (pdf, 1,07 MB)
Historický situačný plán cestnej siete mesta Lučenec rok 1900 (pdf, 658 kB)
Historická mapa Lučenca roky 1925-1939 (pdf, 1,46 MB)
Historická mapa Lučenca roky 1939-1945 (pdf, 2,63 MB)
Historická mapa Lučenca roky 1935-1945 (pdf, 4,80 MB)
Mapa Lučenec-Rimavská Sobota výrez rok 1996 (pdf, 2,20 MB)
Urbanisticko-historický výskum výkres rozboru pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území (pdf, 8,39 MB)
Urbanisticko-historický výskum slohová analýza objektov (pdf, 7,93 MB)
Urbanisticko-historický výskum výkres stavebno technického stavu objektov (pdf, 8,08 MB)
Urbanisticko-historický výskum výkres širších vzťahov (pdf, 1,75 MB)
Výkres ochrany pamiatkového územia (pdf, 8,50 MB)
Výkres zelene a urbanistickej hodnoty priestoru (pdf, 8,04 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Lučenec - Letecké pohľady (pdf, 2,48 MB)
PZ Lučenec - Diaľkové pohľady (pdf, 768 kB)
PZ Lučenec - Adyho ulica (pdf, 147 kB)
PZ Lučenec - Boldišova ulica (pdf, 131 kB)
PZ Lučenec - Cintorínska ulica (pdf, 92 kB)
PZ Lučenec - Fiľakovská ulica (pdf, 149 kB)
PZ Lučenec - Garbiarska ulica (pdf, 60 kB)
PZ Lučenec - Hudobnícka ulica (pdf, 65 kB)
PZ Lučenec - Hurbanova ulica (pdf, 59 kB)
PZ Lučenec - Husova ulica (pdf, 112 kB)
PZ Lučenec - Jókaiho ulica (pdf, 120 kB)
PZ Lučenec - Kármánova ulica (pdf, 144 kB)
PZ Lučenec - Komenského ulica (pdf, 128 kB)
PZ Lučenec - Kubínyiho ulica (pdf, 188 kB)
PZ Lučenec - Masarykova ulica (pdf, 192 kB)
PZ Lučenec - Novohradská ulica (pdf, 201 kB)
PZ Lučenec - Olbrachtova ulica (pdf, 76 kB)
PZ Lučenec - Petöfiho ulica (pdf, 73 kB)
PZ Lučenec - Rázusova ulica (pdf, 62 kB)
PZ Lučenec - Sokolská ulica (pdf, 68 kB)
PZ Lučenec - Ulica Dr. Herza (pdf, 66 kB)
PZ Lučenec - Ulica Dr. Vodu (pdf, 108 kB)
PZ Lučenec - Vajanského ulica (pdf, 186 kB)
PZ Lučenec - Časti mesta (pdf, 248 kB)
PZ Lučenec - Prvky drobnej architektúry (pdf, 2,99 MB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov NKP (pdf, 2,48 MB)
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF (pdf, 1,52 MB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie (pdf, 5,02 MB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé (pdf, 5,88 MB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé (pdf, 1,78 MB)