Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

Plán obnovy a odolnosti

 

Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vypracované míľniky a ciele v rámci Komponentu 2: Obnova budov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako vykonávateľ reformy s názvom Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Dňa 24. septembra 2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5 ods. 4 zákona Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverilo realizáciou úloh vykonávateľa súvisiacich s uskutočnením reformy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Dňa 17. februára 2022 podpísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zmluvu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 

Termín realizácie:

December 2021 – december 2023

Celková alokácia prostriedkov:

6 951 269,- €

Ciele reformy:

1. Zlepšenie kvality a efektívnosti rozhodovacieho procesu pamiatkového úradu vypracovaním troch východiskových metodík.

2. Pasportizácia 1000 relevantných pamiatkových objektov na Slovensku v správe štátu.

Naplnenie cieľov reformy starostlivosti o pamiatkový fond smeruje k zvýšeniu predvídateľnosti rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podpore rozvoja komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami, a zároveň podpore systematickosti rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu.

C2 - 5 Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu SR

A. Kategorizácia pamiatkového fondu

B. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebno-technického, alebo reštaurátorského zásahu

1. Úvod

2. Legislatíva, medzinárodné dohovory a charty

6. Raštaurovanie výtvarných súčastí architektúry

11. Súčasné požiadavky na výstavbu

12. Technologický slovník

Údaje k jednotlivým pamiatkovým objektom so stavebnotechnickými pasportami (excel) v navrhovanej štruktúre.

Nahlasovanie podvodného správania | Plán obnovy (planobnovy.sk)

Nahlasovanie podvodného správania | Plán obnovy (planobnovy.sk)

Podozrenie voči podvodom je možné nahlásiť prostredníctvom e-mailovej adresypodnetypoo@culture.gov.sk 

Podvod je možné nahlásiť aj prostredníctvom osobitného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Plánu obnovy a odolnosti SR https://www.planobnovy.sk/kontakt/nahlasovanie-podvodneho-spravania/, ktorý umožňuje anonymné aj neanonymné nahlásenie podvodného správania.

K nahlasovaniu korupcie slúži webové sídlo Úradu vlády SR: http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

K nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ je možné využiť nasledovný link: http://www.olaf.vlada.gov.sk/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu/

K nahlasovaniu podozrení môžete využiť aj portál OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report

V prípade identifikovania podozrenia z trestných činov, vrátane podvodov s dopadom na finančné prostriedky EÚ a štátny rozpočet je možné dané podozrenie nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní prostredníctvom e-mailovej adresy infoirq@minv.sk

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené webové linky neslúžia na nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Odkazy na dokumenty

PREDPISY EÚ: 
Nariadenie EP a Rady 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) o schválení hodnotenia Plánu obnovy a odolnosti SR (Council Implementing Decision, „CID“)

Delegované nariadenie EK 2021/2106 (spoločné ukazovatele)

Delegované nariadenie Komisie 2021/2105 (sociálne výdavky)

Zmluva o fungovaní EÚ: 
Nariadenie EP a Rady 2018/1046 o rozpočtových pravidlách („finančné nariadenie“)

DOHODY S EÚ: 
Dohoda o financovaní 
K dispozícii je aj neoficiálny slovenský preklad

Operačná dohoda 
K dispozícii je aj neoficiálny slovenský preklad

PREDPISY SR: 
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

INÉ DOKUMENTY: 
Formulár na zber kontaktných údajov ku pamiatkovým objektom zaradených do pasportizácie.

Uznesenie vlády SR č. 221/2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
Uznesenie vlády SR č. 560/2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
Uznesenie vlády SR č. 784/2021 k Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
Uznesenie vlády SR č. 768/2021 k návrhu na uzatvorenie Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou podľa článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241 
Uznesenie vlády SR č. 767/2021 k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

ilustracia_poo2_web.jpeg