Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Preskúmavanie rozhodnutí a záväzných stanovísk KPÚ

Preskúmavanie rozhodnutí a záväzných stanovísk KPÚ

Preskúmavanie rozhodnutí KPÚ

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“) v zmysle § 10 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov (ďalej len „KPÚ“).

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) účastník konania podáva odvolanie na KPÚ, ktorý rozhodnutie vydal, a to v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Odvolanie je podaním účastníka konania, ktoré nemá stanovenú presnú formu ani obsahové náležitosti. Rozhodujúcim pre posúdenie odvolania je vždy jeho obsah, z ktorého sa správny orgán má dozvedieť – kto podanie podáva (účastník konania, zástupca účastníka konania, splnomocnený na zastupovanie v danom rozsahu), v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré by preto malo byť dostatočne identifikované uvedením napr. spisovej značky, dátumu vydania napadnutého rozhodnutia, predmetu konania) a čo sa navrhuje (dôležité je, aby z odvolania bolo zrejmé, že odvolateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy).

Pokiaľ KPÚ odvolaniu nevyhovie v rámci autoremedúry, postúpi odvolanie spolu s príslušným spisovým materiálom na Pamiatkový úrad SR.

Pamiatkový úrad SR preskúmava rozhodnutia KPÚ taktiež mimo odvolacieho konania. Ide o inštitút mimoriadneho opravného prostriedku, teda opravného prostriedku, ktorý možno využiť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Podnet na preskúmanie rozhodnutia KPÚ môže podať ktokoľvek. V podnete je potrebné uviesť, v čom vidí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podnet podáva, nezákonnosť rozhodnutia KPÚ. Rozhodnutie KPÚ možno preskúmať v lehote troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Pamiatkový úrad SR preskúmava rozhodnutia KPÚ aj z vlastného podnetu, teda ex offo.

Preskúmať rozhodnutie KPÚ je možné aj na základe protestu prokurátora. Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia KPÚ na základe protestu prokurátora podáva fyzická osoba alebo právnická osoba na prokuratúre. Pokiaľ prokurátor podal protest voči rozhodnutiu KPÚ, môže KPÚ protestu vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, predloží protest spolu so spisovým materiálom na Pamiatkový úrad SR. Pamiatkový úrad SR môže protestu prokurátora vyhovieť alebo nevyhovieť. Pokiaľ Pamiatkový úrad SR vydá rozhodnutie, ktorým nebolo protestu prokurátora vyhovené, môže prokurátor podať na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia.

KPÚ okrem rozhodnutí vydávajú aj ďalšie individuálne správne akty, tzv. záväzné stanoviská.

Preskúmavanie záväzných stanovísk KPÚ

Pamiatkový úrad SR v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona preskúmava aj záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov.

V zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydávajú KPÚ záväzné stanoviská ku všetkým konaniam, ktoré vedú stavebné úrady. Obsah záväzného stanoviska je pre stavebný úrad záväzný.

Okrem záväzných stanovísk pre konania stavebného úradu vydávajú KPÚ podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanoviská ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.

Pamiatkový úrad SR má kompetencie v konaní podľa § 136 a 140b stavebného zákona t. j. keď pri riešení rozporov alebo odvolaní proti obsahu záväzného stanoviska KPÚ vystupuje ako orgán nadradený KPÚ.

Obsah vydaného záväzného stanoviska možno napadnúť už v priebehu konania na stavebnom úrade. Pokiaľ totiž námietky účastníka konania na stavebnom úrade smerujú voči obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si stanovisko od KPÚ, ktorý ho vydal. V prípade, že KPÚ svoje záväzné stanovisko v danej veci nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od Pamiatkového úradu SR.

Postup pri odvolaní proti záväznému stanovisku KPÚ je taktiež úzko spätý s konaním stavebného úradu. Ak odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu smeruje voči obsahu záväzného stanoviska KPÚ, krajský stavebný úrad, ktorý koná o odvolaní voči rozhodnutiu stavebného úradu, toto odvolacie konanie preruší a vyžiada si stanovisko k odvolaniu od KPÚ, ktorý ho vydal. Odvolanie spolu so stanoviskom KPÚ potom predloží na Pamiatkový úrad SR, ktorý záväzné stanovisko KPÚ potvrdí alebo zmení.

Zákon neupravuje preskúmavanie záväzných stanovísk KPÚ. Podnet na preskúmanie záväzného stanoviska môže podať ktokoľvek. Pri preskúmavaní Pamiatkový úrad SR sleduje splnenie základných zásad správneho konania a vyjadruje sa k právnej i vecnej stránke. Záväzné stanovisko môže Pamiatkový úrad SR zmeniť v prípade, ak KPÚ správne aplikoval právny predpis, avšak nesprávne posúdil vecnú stránku alebo zvolil nesprávny metodický prístup. Zrušenie záväzného stanoviska nastane v prípade, ak KPÚ vydal nezákonné záväzné stanovisko.