Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány

Komisie, sekcie a poradné orgány

Stálymi poradnými orgánmi generálneho riaditeľa PÚ SR sú:

Riaditeľská rada

Riadnymi členmi riaditeľskej rady sú: generálny riaditeľ, vedúci osobného úradu, vedúci referátu kontroly, vedúci úsekov a odborov pamiatkového úradu, riaditelia úradov, vedúci ateliérov a predseda odborovej organizácie. Generálny riaditeľ môže na rokovanie riaditeľskej rady podľa programu prizvať vedúcich zamestnancov na nižších stupňoch riadenia, zamestnancov alebo iných expertov.

Operatívna porada

Riadnymi členmi operatívnej porady sú: generálny riaditeľ, vedúci osobného úradu, vedúci referátu kontroly, vedúci úsekov pamiatkového úradu a predseda odborovej organizácie. Generálny riaditeľ môže na rokovanie operatívnej porady podľa programu prizvať ďalších zamestnancov a expertov.

Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu

Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu je zriadená v zmysle ustanovení pamiatkového zákona ako stály poradný orgán, ktorého hlavnou náplňou činnosti je odborné posudzovanie podnetov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia kultúrnych pamiatok, podávaných z externého prostredia, ako aj podnetov z úradov, pracovísk a iných
organizačných zložiek pamiatkového úradu. Členovia komisie sú internými zamestnancami pamiatkového úradu.

Reštaurátorská komisia

Hlavnou činnosťou komisie je:

a. posudzovať a hodnotiť reštaurátorské práce a jednotlivé stupne reštaurátorskej dokumentácie,
b. hodnotiť metodickú, výskumnú, výtvarnú a technologickú úroveň prípravy a výsledkov realizácie reštaurátorských prác vykonávaných na kultúrnych
pamiatkach,
c. na základe odborného posúdenia vydávať písomné stanoviská pamiatkového úradu
k návrhom na reštaurovanie,
d. sledovať dodržiavanie ustanovení pamiatkového zákona, jeho vykonávacej vyhlášky a zákona o komore reštaurátorov

Členmi komisie sú delegovaní zástupcovia pamiatkového úradu, krajských pamiatkových úradov, oblastných reštaurátorských ateliérov a externí odborníci z oblasti teórie a praxe
reštaurovania. V prípade potreby sa môžu na rokovaní komisie zúčastniť prizvaní odborní zamestnanci pamiatkového úradu, úradov a odborníci z externého prostredia. 

Hodnotenia a závery komisie sú odborným vyjadrením pre generálneho riaditeľa pamiatkového úradu a odborným podkladom pre výkon štátnej správy úradov alebo pamiatkového úradu v odvolacom konaní.

Odborno-metodická komisia (dalej len "OMK")

Hlavná náplň činnosti komisie je:

a. posudzovanie zásadných metodických a odborných materiálov,
b. riešenie a posudzovanie problematických prípadov ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
c. prešetrovanie rozporov krajských pamiatkových komisií,
d. posudzovanie výskumných dokumentácií pre vypracovanie stanovísk pamiatkového úradu k výsledkom pamiatkových výskumov,
e. posudzovanie hodnotiacich materiálov pre vydanie odborných posudkov pamiatkového úradu k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu a pre vydanie stanovísk pamiatkového úradu k predĺženiu platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu.

Závery OMK slúžia ako podklad pre odborné činnosti PÚ SR a KPÚ a pre výkon I. a II. stupňa štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

Zriadená pre plnenie poslania odborno-metodickej komisie na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk a hodnotenia vykonávania archeologických výskumov.

Generálny riaditeľ si zriaďuje ďalšie poradné orgány podľa potreby.

Komisie pamiatkového úradu, úradov a ministerstva

Komisie pamiatkového úradu zriaďuje generálny riaditeľ v zmysle príslušných právnych predpisov. Riaditelia úradov zriaďujú vlastné komisia s územnou pôsobnosťou príslušného
kraja.

Pamiatkový úrad má zriadené tieto komisie:

a. Škodová komisia
b. Ústredná inventarizačná komisia
c. Vyraďovacia komisia
d. Likvidačná komisia
e. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Úrad má zriadenú krajskú pamiatkovú komisiu a krajskú subkomisiu pre ochranu kultúrneho dedičstva

Pamiatkový úrad organizačne zabezpečuje činnosť komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva, ktorá je komisiou ministerstva. Komisia vydáva odborné vyjadrenia ako podklady pre súhlas, prípadne nesúhlas ministerstva k trvalému vývozu predmetu kultúrnej hodnoty s pamiatkovou hodnotou podľa osobitného predpisu. Členov komisie menuje minister kultúry Slovenskej republiky, tajomníka komisie menuje generálny riaditeľ pamiatkového úradu.

Odborné sekcie

Pamiatkový úrad môže vytvárať odborné sekcie pre jednotlivé druhy kultúrnych pamiatok, ich súčasti a pre pamiatkové územia.

Sekcia je poradnou skupinou v oblasti teórie, metodiky a výskumu pre všetky zložky pamiatkového úradu a úradov.

Rokovanie odborných sekcii upravujú štatúty, ktoré predkladá generálnemu riaditeľovi pamiatkového úradu vedúci úseku výkonu štátnej správy a odborných činností.