Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

ZRIADENIE A ČINNOSŤ SUBKOMISIE

Pamiatkový úrad SR vydáva stanoviská k výsledkom všetkých pamiatkových výskumov v zmysle § 39 ods. 10 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. To znamená, že tomuto režimu podliehajú aj výskumné dokumentácie archeologických výskumov. Podľa tohto Pamiatkový úrad SR vydá stanovisko k výsledkom všetkých archeologických výskumov, ktoré boli uskutočnené na základe správnych aktov a povolení krajských pamiatkových úradov vydaných po 15. júni 2010, keď vyhláška č. 253/2010 Z. z. nadobudla účinnosť.

Pamiatkový úrad SR zriadil na tento účel Subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá je poradným orgánom pre posudzovanie a hodnotenie výskumných dokumentácií. Jej posudky sú podkladom Pamiatkovému úradu SR pre vydávanie zmienených stanovísk.

Subkomisia tiež posudzuje absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 35a ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. a hodnotí odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti osobitnej odbornejspôsobilosti. Viac k uvedeným osvedčeniam v sekcii Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum.

PREDKLADANIE VÝSKUMNÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA POSÚDENIE

Výskumné dokumentácie je potrebné predložiť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby boli na Pamiatkový úrad SR doručené najneskôr 12 kalendárnych dní pred plánovaným zasadnutím subkomisie. Dokumentácie doručené neskôr (po termíne predkladania materiálov – viď tabuľka nižšie) sa budú, v rámci možnosti vzhľadom na 30-dňovú lehotu na vydávanie stanoviska, prerokovávať až na nasledujúcom zasadaní subkomisie.

termíny zasadnutí subkomisie v r. 2022termíny predkladania materiálov v r. 2022
26. január14. január
23. február11. február
30. marec18. marec
27. apríl14. apríl
25. máj13. máj
29. jún17. jún
28. september16. september
26. október14. október
30. november18. november
14. december2. december

Harmonogram zasadnutí subkomisie na stiahnutie (pdf, 107 kB)

Posudzujú a hodnotia sa výskumné dokumentácie všetkých druhov archeologického výskumu, vrátane výskumov s negatívnym výsledkom, t. j.

  • z výskumu v súvislosti s obnovou národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravou nehnuteľnosti v pamiatkovom území,
  • z predstihového a záchranného archeologického výskumu,
  • z výskumu na vedecké a dokumentačné účely.

Autori posudzovaných výskumných dokumentácií majú možnosť zúčastniť sa na príslušnej časti zasadania subkomisie, ktorá sa týka nimi spracovaných výskumných dokumentácií.

Výskumné dokumentácie, ktoré nebudú spĺňať ani základné formálne požiadavky stanovené § 7 a § 10 vyhlášky, budú autorovi alebo oprávnenej osobe vrátené na dopracovanie bez toho, aby prešli posúdením v subkomisii.

ZLOŽENIE SUBKOMISIE OMK PRE ARCHEOLÓGIU:

(od 01. 01. 2021, príp. od 10. 02. 2021)

vedúci subkomisie: 
Mgr. Peter Grznár – Krajský pamiatkový úrad Trnava

členovia subkomisie:
PhDr. Peter Bednár, CSc. – Archeologický ústav SAV 
Mgr. Peter Bisták – Pamiatkový úrad SR 
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Mgr. Radoslav Čambal, PhD. – SNM–Archeologické múzeum
PhDr. Gabriel Fusek, CSc. – Archeologický ústav SAV 
PhDr. Ivan Cheben, CSc. – Archeologický ústav SAV 
PhDr. Karel Prášek – Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Mgr. Martin Pristáš – Krajský pamiatkový úrad Košice
Mgr. Dominik Repka, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Mgr. Branislav Resutík – Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava
Mgr. Andrej Vrtel, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

tajomníčka subkomisie:
Mgr. Petra Kmeťová, PhD. – Pamiatkový úrad SR
e-mail: archeologia@pamiatky.gov.sk
Tel.: 02/204 64 338

ODKAZY

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk

VYHODNOTENIE POSUDZOVANIA VÝSKUMNÝCH DOKUMENTÁCIÍ

Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2020 (pdf, 525 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2019 (pdf, 579 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2018 (pdf, 481 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2017 (pdf, 4,83 MB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2016 (pdf, 672 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2015 (pdf, 145 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za roky 2013- 2014 (pdf, 732 kB)
Vyhodnotenie činnosti Subkomise OMK pre archeológiu za rok 2012 (pdf, 578 kB)
Vyhodnotenie činnosti Subkomise OMK pre archeológiu za rok 2011 (pdf, 499 kB)