Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Pamiatkový fond

Pamiatkový fond

Pamiatkový fond a štatistiky

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Pamiatkové územie (PÚ) je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

NKP a PÚ sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ÚZPF) má štyri registre, a to register nehnuteľných NKP, register hnuteľných NKP, register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón.

Vybrané národné kultúrne pamiatky sú súborom 72 najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým zmenil systém evidencie pamiatkového fondu. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné pamiatkové objekty a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v ÚZPF. Pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ÚZPF. Tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu. Ide o 69 nehnuteľných NKP alebo ich súborov a 3 hnuteľné NKP alebo ich súbor (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a Diecézna knižnica v Nitre, pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona o knižniciach).

Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok a základnú ochranu pamiatkových území a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.

Základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky a využíva ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Okrem ďalších povinností priznáva súčasná legislatíva vlastníkom národných kultúrnych pamiatok aj práva a určité výhody. V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený dotačný program Obnovme si svoj dom. Viac informácií o možnostiach podpory, právach a povinnostiach vlastníka si môžete prečítať vo Vademecu - príručke vlastníka NKP.


V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: (údaj k 1.12.2023)

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky: 15 363
Pamiatkové predmety: 37 920

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky: 10 164
Pamiatkové objekty: 17 764

28 pamiatkových rezervácií

82 pamiatkových zón

6 lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO


ŠTATISTIKY

Pamiatkový fond môžeme členiť a jeho vývoj sledovať podľa viacerých hľadísk (stavebno-technický stav, vlastnícka forma, prírastok a úbytok NKP, územné rozdelenie, druhové určenie, typologické členenie a ďalšie). Sledované údaje nám formou tabuliek a grafov poskytujú zaujímavú časovú či priestorovú perspektívu vývoja pamiatkového fondu. Štatistiky v priebehu rokov či v rámci lokalít nájdete v článku Štatistiky pamiatkového fondu

Mapa Slovenska s vyznačením počtu pamiatkových objektov v rámci okresov

Vysvetlivky používaných skratiek: NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná národná kultúrna pamiatka, PO - Pamiatkový objekt, PP - Pamiatkový predmet, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna