Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Digitálna a grafická dokumentácia

Digitálna a grafická dokumentácia

Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD) je špecializované pracovisko Pamiatkového úradu SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho náplňou práce je digitalizácia pamiatkového fondu v rámci udržateľnosti Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

ODGD zabezpečuje digitálne geodetické zameranie a grafické dokumentovanie hnuteľných aj nehnuteľných pamiatkových objektov a výsledkov pamiatkových výskumov.

Odborná kvalita grafickej dokumentácie pamiatkových objektov je výsledkom spolupráce odborných pracovníkov s pamiatkársko-dokumentačnou špecializáciou s dlhoročnou odbornou praxou a geodetov so skúsenosťami v oblasti digitálnych technológií. Kvalita prác je doložená rozsahom zdokumentovaných pamiatkových objektov po celom území Slovenska a v zahraničí.

Grafickú dokumentáciu oddelenie vykonáva nielen pre potreby Pamiatkového úradu SR, ale aj pre iných záujemcov.

Odbor vykonáva:

  • odborné dokumentovanie objektov sakrálnej architektúry, hradov, zámkov, kaštieľov a fortifikácií, objektov meštianskej architektúry, objektov ľudovej architektúry,
  • grafické dokumentovanie exteriérových a interiérových prvkov ako oltáre, kazateľnice, ikonostasy, drevené stropy, a pod., súsošia, plastiky, reliéfy, architektonické, maliarske, sochárske, kamenárske, štukatérske, drevené a kovové detaily, (tiež rekonštrukcie, výrobné výkresy a šablóny),
  • meračské a grafické dokumentovanie zistených nálezov a výsledkov archeologických, umelecko-historických, architektonických, reštaurátorských výskumov a pod.
  • digitálne zameranie pamiatkového fondu (digitálna pracovná stanica, fotogrametria, 3D skener, optický skener).

Odbor vznikol v roku 1982 v Štátnych reštaurátorských ateliéroch (ŠRA) pre potreby dokumentácie pamiatok v procese reštaurovania. Po zlúčení ŠRA s Pamiatkovým ústavom v roku 1994 oddelenie dokumentovalo národné kultúrne pamiatky po celom území SR, ale aj v zahraničí. Od roku 2002 bolo včlenené do štruktúry Pamiatkového úradu SR. Vedúcim oddelenia grafickej dokumentácie (OGD) od roku 1983 bol pán Dušan Tóth. Od 1. 4. 2015 po dlhoročnej práci odišiel do dôchodku.

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

Digitálny pamiatkový fond - zoznam digitalizovaných objektov

Adresa a kontakt OGD :
Oddelenie grafickej dokumentácie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
tel.: 02/20464307, mobil: 0907 893 590
e-mail: ivica.kravjanska@pamiatky.gov.sk

Pracovníci odboru:
Mgr. Ivica Kravjanská, vedúca ODGD, digitalizér
Ing. Jana Brehovská, PhD., digitalizér, RD
Ing. Peter Brunčák, digitalizér
Ing. Radoslava Kellnerová, digitalizér
Renáta Halešová, digitalizér
Ing. Marek Petrle, digitalizér
Ing. Anna Sučíková, digitalizér