Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Publikácie
  3. Publikácie pamiatkového ústavu 1952 - 2002

Zoznam publikačnej činnosti Pamiatkového ústavu 1952 - 2002

1952

Pamiatky a múzeá, Časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí.
Bratislava, Slovenský pamiatkový ústav 1952-/1960/.

1960

Sborník SÚPSOP v Bratislave, Úsek ochrany pamiatok. Materiál z I. slovenskej konferencie o otázkach ochrany a dokumentácie ľudovej architektúry na Slovensku.
Bratislava, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1960.

1963

Pamiatky nehnuteľné Západoslovenského kraja.
Bratislava, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave 1963.

1966

Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok. Zv. 1.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1966.

Pamiatky nehnuteľné Východoslovenského kraja, I.
Prešov, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1966.
Hobzek, Josef - Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v ČSSR za roky 1961-1962.
Praha - Bratislava, SÚPPOP-SÚPSOP 1966.

1967

Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 1, A - J.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1967.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 3.
Bratislava, SFVU pre SÚPSOP 1967.

Dangl, V. : Kalište - pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka.
Bratislava, SFVU pre SÚPSOP 1967.

Hobzek, Josef - Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v ČSSR za roky 1963-1964.
Bratislava - Praha, SÚPSOP-SÚPPOP 1967.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok Zv. 4.
Bratislava, SÚPSOP 1967-68.

1968

Hobzek, Josef - Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v ČSSR za rok 1965.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1968.

Vinter, V. : Teoretické aspekty kulturní funkce památek. Text prednášky prednesenej dňa 17. 1. 1968 v Bratislave.
Bratislava, SÚPSOP 1968.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 2.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1968.

Mikulášska konferencia o štátnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.
Liptovský Mikuláš, 4.-6. jún 1968. Zborník.
Bratislava, SÚPSOP 1968.

Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2, K - P.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1968.

Kutlík, František: Pamiatkové právo /Súhrn právnych noriem/. Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1968.

Vallášek, A.: Ukážky stredovekej sakrálnej architektúry v strednom Francúzsku.
Bratislava, SÚPSOP 1968.

1969

Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 3, R - Ž.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1969.

Hobzek, Josef - Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v ČSSR za rok 1966.
Bratislava, Osveta 1969.

Kutlík, František: Právna ochrana kultúrnych pamiatok. Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1969.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 5.
Bratislava, Pallas pre SÚPSOP 1969.

Pamiatky hnuteľné Východoslovenského kraja. II.
Prešov, KSŠPSOP 1969.

1970

Pamiatky - Príroda. metodicko-odborný a informačný buletin.
Bratislava, SÚPSOP 1970-/1989/. Č. 1-6.

Dangl, V.: Čierny orol. Pamätné miesto prvomájového zhromaždenia r. 1918 v Liptovskom Mikuláši.
Národná kultúrna pamiatka
Bratislava, Pallas pre SÚPSOP 1970.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 6.
Bratislava, Pallas pre SÚPSOP 1970.

Hobzek, Josef - Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v ČSSR za rok 1967.
Martin, Osveta pre SÚPSOP 1970.

Kutlík, František: Návrh zásad k spracovaniu zákona o kultúrnych pamiatkach.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1970.

Pamiatky hnuteľné Stredoslovenského kraja.
Banská Bystrica, SÚPSOP, stredisko v Banskej Bystrici /1970/.

1971

Kutlík, František: Pamiatkové orgány. Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1971.

Frický, Alexander: Terminológia hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnych zoznamoch
na Slovensku. Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1971.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 7.
Bratislava, Pallas pre SÚPSOP 1971.

1972

Kutlík, František: Trestná zodpovednosť v pamiatkovej starostlivosti.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1972.

Študijné materiály ústavu - Bratislava, SÚPSOP 1972:

  • Dohovor o prostriedkoch zákazu a zamedzenia nedovoleného vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt.
  • Doporučenia UNESCO vo veci ochrany kultúrnych pamiatok, ohrozených verejnými alebo súkromnými technickými a stavebnými prácami. Študijné materiály ústavu.
  • Medzinárodná úprava pre ochranu pamiatok ich súborov a historických osídlení.
  • Návrh na dohodu týkajúcu sa ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Československý komitét ICOMOS. Informácia č. 4.
Bratislava, SÚPSOP a Čsl. komitét ICOMOS 1972.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 8.
Bratislava, Pallas pre SÚPSOP 1972.

Pamiatky a spoločnosť. Materiály z medzinárodného sympózia ICOMOS v Leningrade,
2.-8. septembra 1969.
Bratislava, SÚPSOP 1972.

Súčasná architektúra v súboroch pamiatok. Materiály z kolokvia ICOMOS v Budapešti,
25.-30. júna 1972.
Bratislava, SÚPSOP 1972.

1973

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 10.
Bratislava, SÚPSOP 1973.

Študijné materiály ústavu. Bratislava, SÚPSOP 1973:

  • Frický, Alexander: Štátne zoznamy kultúrnych pamiatok Bardejovského okresu.
  • Kutlík, František: Pamiatková starostlivosť v právnych normách.

1974

Frický, Alexander: Štátny zoznam kultúrnych pamiatok okresu Stará Ľubovňa.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1974.

Súpis pamiatok Slovenského národného povstania.
Bratislava, SÚPSOP 1974.

Frický, Alexander: Košice. Kultúrne pamiatky.
Košice, Východoslovenské vyd. pre Mestskú správu pamiatok v Košiciach 1974.

1975

Súpis pamiatok oslobodenia.
Bratislava, SÚPSOP 1975.

Frický, Alexander: Štátny zoznam kultúrnych pamiatok okresu Vranov.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1975.

1976

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 9. Sympozium ICOMOS ČSSR 1971.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1976.

Frický, Alexander: Ochrana a bezpečnosť kultúrnych pamiatok. Odborno-metodický
materiál zostavený podľa prednášok na seminári 24.-25. marca 1976 v Bardejove.
Bratislava, SÚPSOP 1976.

Kutlík, František: Vyhodnotenie platných právnych noriem pamiatkovej starostlivosti.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1976.

Súpis pamiatok dejín robotníckeho hnutia a KSČ.
Bratislava, SÚPSOP 1976.

Frický, Alexander: Bardejov. Kultúrne pamiatky /MPR/.
Košice, Východoslovenské vyd. pre Okresnú pamiatkovú správu v Bardejove 1976.

ICOMOS Bulletin ČSSR č. 4.
Praha-Bratislava, SÚPPOP-SÚPSOP, Čsl. komitét ICOMOS 1976

Symposium ČSSR 1976. Odporúčanie prijaté na medzinárodnom sympóziu "Nový život
v historických sídlach". Praha-Bratislava, 30.9.-5.10. 1976.
Bratislava, SÚPSOP 1976.

1978

Pamiatky na Slovensku. Zv. 4.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1978.

Kutlík, František: Socialistická zákonnosť v pamiatkovej starostlivosti.
Študijné materiály ústavu.
Bratislava, SÚPSOP 1978.

Hrady a zámky v krajine. Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Katalóg výstavy.
Banská Bystrica, KSŠPSOP 1978-1979.

1981

Jubilejný zborník. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave.
Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1981.

Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v SSR za roky 1968-1975.
Martin, Osveta pre SÚPSOP 1981.

Šujanová, Oľga: Povrchové úpravy pamiatkových objektov. Seminár SÚPSOP,
28.-30. 10. 1980. Opatvová.
Bratislava, Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 1981.

Šujanová, Oľga - Mirzová, Marta: Odporúčania pre ochranu drevených konštrukcií
pamiatkových objektov.
Bratislava, SÚPSOP 1981.

1982

Celoslovenský aktív zabezpečenia pamiatkovej starostlivosti v duchu záverov
XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS. Banská Bystrica, 24.-25. marca 1982.
Bratislava, Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 1982.

Ochrana pamiatok. Medzinárodné dohovory, odporúčania, charty a rezolúcie.
Zost. Oľga Šujanová.
Bratislava, Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti 1982.

1983

Pamiatková starostlivosť o ľudovú architektúru a technické pamiatky. Študijné zvesti.
Bratislava, Príroda pre ŠÚPS 1983.

Jankovič, Vendelín: Bibliografia pamiatkovej literatúry v SSR za roky 1976-1980.
Bratislava, ŠÚPS 1983.

Janota, Dušan: Doplňujúca bibliografia pamiatkovej literatúry za roky 1976-1980.
Práce pracovníkov SÚPSOP.
Bratislava, ŠÚPS 1983.

Ochrana a využívanie historickej zelene na Slovensku. Študijné zvesti.
Bratislava, Príroda pre ŠÚPS 1983.

1984

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 11.
Bratislava, Obzor pre ŠÚPS 1984.

Sborník z mezinárodního symposia - Nová úloha hradů a zámkův živote společnosti.
Praha-Bratislava 18.-24. 9. 1983. Symposium ICOMOS ČSSR.
Praha-Bratislava, SÚPPOP OBIS 1984.

Medzinárodné kolokvium o pamiatkovej starostlivosti so zameraním na ľudovú
architektúru vo vzťahu k urbanistickým problémom. Sprievodca.
Bratislava, ŠÚPS 1984.

1985

Kutlík, František: Trestné činy v pamiatkovej starostlivosti. Metodické príručky.
Bratislava, ŠÚPS 1985.

Liptay, Jaroslav: Princípy a metódy záchrany a regenerácie historických jadier miest.
Študijné zvesti
Bratislava, ŠÚPS 1985.

1986

Stavebné technológie a pamiatková starostlivosť na Slovensku. Študijné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS 1986.

Legislatívne formy ochrany historických urbanistických súborov v socialistických
krajinách. Študijné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS 1986.

Stavebné technológie a pamiatková starostlivosť na Slovensku. Študijné zvesti
Bratislava, ŠÚPS 1986.

Informátor ústrednej dokumentácie. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti. Bratislava.
Č. 1-2. 1986-/1999/

Národné kultúrne pamiatky SSR. Súbor 17 voľných listov. Zost. Anna Bargelová.
Bratislava, ČSTK Pressfoto pre ŠÚPS 1986.

1987

Sanácia strešných konštrukcií. Študjné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS vo Videopresse MON 1987.

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 12.
Bratislava, Obzor pre ŠÚPS 1987.

Zborník referátov zo seminára pamiatkovej starostlivosti v Beckove.
Bratislava, KÚŠPSOP 1987.

Medzinárodné kolokvium o pamiatkovej starostlivosti v SSR. Historické urbanistické
súbory a NKP na Východnom Slovensku. Košice, 29. 11.-5. 12. 1987.
Bratislava, ŠÚPS 1987.

Petras, Ivan - Haľama, Slavo: Okres Poprad - klenotnica architektonických pamiatok.
Prešov, KÚŠPSOP 1987.

1988

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 13.
Bratislava, Obzor pre ŠÚPS 1988.

Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku. Študijné zvesti.
Bratislava, Alfa pre ŠÚPS 1988.

Mlynka, Ladislav: Výrobné a technické objekty v ľudovom staviteľstve. Študijné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS 1988.

1989

Informačný Bulletin. 1-2.
Bratislava, ŠÚPS 1989.

Technická infraštruktúra a jej vplyv na obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Študijné zvesti. Zost. ing. arch. Dušan Tesák.
Bratislava, ŠÚPS 1989.

Sanácia vertikálnych a horizontálnych konštrukcií pamiatkových objektov. Študijné zvesti.
Zost. ing. arch. Dušan Tesák.
Bratislava, ŠÚPS 1989.

Liptayová, Zuzana: Odborno-metodické zásady záchrany, údržby, obnovy a využitia
objektov ľudovej architektúry pre individuálnu rekreáciu, na voľný a viazaný cestovný
ruch. Študijné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS 1989.

1990

Pamiatky a súčasnosť. Metodicko-odborný a informačný časopis.
Bratislava, Obzor pre ŠÚPS. 1990-/1991/.

Povrchové úpravy v pamiatkovej starostlivosti. Študijné zvesti. Zost. ing.arch. Dušan Tesák.
Bratislava, ŠÚPS 1990.

Frický, Alexander: Slovník unifikovaných názvov hnuteľných pamiatok zapísaných
v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SSR.
Bratislava, ŠÚPS 1990.

Dvořáková, V. - Lalková, J. - Tóthová, Š. - Záležáková, G. : Levoča. Mestská pamiatková rezervácia.
Bratislava, ŠÚPS 1990.

Ušaková, Mária : Ždiar. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.
Bratislava, ŠÚPS 1990.

1991

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. Založené 1952.
Bratislava, SNM-SÚPS 1991-/1999/

Bardejov. Mestská pamiatková rezervácia. Odborný garant: ing. arch. Jarmila Lalková.
Bratislava, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 1991.

Povrchové úpravy v pamiatkovej obnove. Študijné zvesti.
Bratislava, ŠÚPS 1991.

1992

Gemer. Perspektívy cestovného ruchu v oblasti. Pamiatky.
Rožňava, SÚPS, stredisko Rožňava v spolupráci s reklamnou agentúrou ProArtDesing
Martin 1992.

1995

Banská Štiavnica. Svetové kultúrne dedičstvo
Zost. V. Dvořáková, Š. Tóthová. Pamiatkový ústav Bratislava 1995, 71 s.

Publikácia zhrňuje históriu a vývoj tohto tisícročného banského mesta, ktoré bolo v roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Približuje jednotlivé kultúrno-historické, technické pamiatky mesta, sedem osád, ktoré v stredoveku patrili k mestu, ako aj chránenú prírodnú oblasť Štiavnické vrchy a oblasť Sitna. Kniha vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii.

Kodoňová, Mária - Tóthová, Štefánia: Hrad Beckov. Výsledky výskumu národnej
kultúrnej pamiatky.
Bratislava, Pamiatkový ústav 1995.

Banská Štiavnica. Svetové kultúrne dedičstvo. Zost. Viera Dvořáková, Štefánia Tóthová.
Bratislava, Pamiatkový ústav 1995.

Banská Štiavnica. World Cultural Heritage. Zost. Viera Dvořáková, Štefánia Tóthová.
Bratislava, Pamiatkový ústav 1995.

Jankovič, Vendelín: Trnavská univerzita.
Bratislava, Pamiatkový ústav 1995.

Mazurová, Elena - Benčeková-Tahy, Zuzana : Zachraňujeme a zveľaďujeme. Výber
z reštaurátorských prác 1990-1995.
Bratislava, Pamiatkový ústav, ORA Bratislava 1995.

Mazurová, Elena - Benčeková-Tahy, Zuzana: Wir retten und verschönern. Eine Auswahl
von Restaurierungsarbeiten 1990-1995.
Bratislava, Denkmalinstitut, Regionales Restaurierungsatelier Bratislava 1995.

Mazurová, Elena - Benčeková-Tahy, Zuzana: Preserving and Developing. Selection
of Works of Restoration 1990-1995.
Bratislava, Institute of Monuments of Art, Regional Restoration Studio Bratislava 1995.

1996

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Zv. 13.
Bratislava, Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav 1996.

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo.
Bratislava, Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav 1996.

1997

Architektúra na vidieku a súčasnosť. Architektur in der Gegenwart auf dem Lande.
Architecture in the Countryside Today. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie
Poprad-Spišská Sobota, 1.-6. júna 1997. Zost. Jozef Ušak.

Poprad-Spišská Sobota, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Slovenský ústav pamiatok, Regionálne stredisko Poprad-Spišská Sobota 1997.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zborník zo seminára ku Dňom Europského kultúrneho
dedičstva. Zost. Jaroslava Žuffová.
Trnava, Galéria Jána Koniarka 1997.

1998

Kol. aut.: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku.
Ministerstvo kultúry SR, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Academic Electronic Press, s.r.o. Bratislava 1998, 345 s.

Dvanásti autori v samostatných kapitolách publikácie zhrnuli základné poznatky o špecifikách ľudového staviteľstva a architektúry v týchto regiónoch Slovenska: Podunajsko, Záhorie, Malokarpatská a Trnavská oblasť, Biele Karpaty a Ponitrie, južné oblasti stredného Slovenska, juhovýchodné Slovensko, severozápadné Slovensko, Orava, Turiec, Pohronie, Liptov, Spiš a severovýchodné Slovensko. Kniha vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii.

Cena: 16,59 €

Kol. aut.: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie.
Ministerstvo kultúry SR, Národné pamiatkové a krajinné centrum,
Academic Electronic Press s.r.o., Bratislava 1998, 101 s

Publikácia obsahuje tri odborné štúdie, ktoré podávajú obraz ľudovej stavebnej kultúry od 5. storočia až do prvej polovice 20. storočia. P. Šalkovský sa venuje dedinskému domu a sídlu vo včasnom stredoveku (5. - 10. storočie),
M. Ruttkay charakterizuje dedinu a dom vo vrcholnom a neskorom stredoveku (11. - 16. storočie) a knihu uzatvára J. Botík, ktorý si všíma problematiku neslovenských etnických spoločenstiev na Slovensku. Kniha vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii.

Cena: 3,30 €

Folk Architecture in Slovakia. Zost. Gabriela Habáňová, Jaroslav Liptay a kolektív
pracovníkov NPaKC.
Bratislava, Ministry of Culture of the Slovak Republik, National Conservation
and Landscape Centre 1998.

Renovatio. Periodikum k problémom teórie a praxe reštaurovania kultúrnych
pamiatok 1998.
Bratislava, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Štátne reštaurátorské ateliéry 1998.

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku. The Reservations of Folk
Architecture in Slovakia. Nástenný kalendár. Zost. Miloš Dudáš
Bratislava, vyd. Terranova pre Národné pamiatkové a krajinné centrum , Slovenský
ústav pamiatok v Bratislave 1998.

1999

Arkáda. Interný spravodaj Pamiatkového ústavu Bratislava.
Rožňava, Pamiatkový ústav, pracovisko Rožňava 1999.

Mám pamiatku, čo s ňou?,
Pamiatkový ústav, Bratislava 1999

Príručka pre vlastníkov pamiatok

Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v strednej Európe.

Monografický štvorjazyčný (anglický, český, maďarský a slovenský) zborník z medzinárodnej konferencie.
Zostavovateľ: PhDr. Alexander Balega

Príspevky sú publikované v jazyku autora a doplnené rezume v dvoch jazykoch. Zborník prezentuje aj kolorované náčrty, kresby a štúdie výtvarných a architektonických pamiatok, ktoré vytvoril V. Miškovský počas svojho života na Slovensku, ale aj v zahraničí. Originály kresieb sú uložené vo viacerých archívoch v Maďarsku a na Slovensku. Dielo Miškovského bolo prezentované aj niekoľkými putovnými výstavami, pričom jedná z nich putuje po Európe práve teraz.

2000

Archaeologia historica – 25/2000
Muzejní a vlastivědná společnost-Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko Banská Bystrica, 2000. 459 s

Zborník príspevkov prednesených na 31. konferencii archeológov stredoveku Českej republiky a Slovenskej republiky s hlavným zameraním na stredoveké mesto a jeho zázemie. Banská Bystrica, 27.-30. septembra 1999.

Vademecum vlastníka I. Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky.
Bratislava, Pamiatkový ústav pre Ministerstvo kultúry SR (2000). nestr.

GOJDIČ, I.: Národná kultúrna pamiatka Devín. Slovanské hradisko.
Pamiatkový ústav Bratislava 2000, 47 s.

Publikácia je zhrnutím poznatkov o najstaršom osídlení Devína na základe archeologického výskumu, o dejinách hradu, jeho architektonickom vývoji, majiteľoch a významnom mieste v dejinách slovenského národa. Autor stručne informuje o lokálnych prírodných pomeroch a obnove tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky. Kniha vyšla aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii.

Gojdič, Ivan: Devín – eine slawische Burgstätte. Das nationale Kulturdenkmal.
Bratislava: Denkmalinstitut, 2000. – 47 s.

Gojdič Ivan: Devín – Slavonic Castle Site. National Cultural Monument.
Bratislava: Institute of Monuments, 2000. – 47 s.

Pamiatky a múzeá. Č. 1-4. Revue pre kultúrne dedičstvo (2000),
Populárno-vedecký časopis prezentujúci najnovšie výsledky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Informátor Č. 22 - súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča, nové prírastky dokumentačných fondov,reštaurátorské akcie ukončené v roku 1999, prírastky kníh, evidencia nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok k 31. 12. 1999.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR(2000).

Informátor Č. 23 – Václav Mencl - kultúrne pamiatky a publikačná činnosť.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR(2000).

Pamiatkový ústav Bratislava.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Das Denkmalinstitut Bratislava.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Institute of Sights Bratislava.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Pamiatkový ústav Bratislava. Publikačná a vydavateľská činnosť.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Denkmalinstitut Bratislava. Publikations- und Verlagstätigkeit.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Pamiatkový ústav Bratislava. Reštaurovanie. Rímska vojenská stanica v Stupave.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Denkmalinstitut Bratislava. Restaurierung. Die römische Militärstation in Stupava.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Pamiatkový ústav Bratislava. Archív.
Bratislava, Pamiatkový ústav (2000). nestr.

Pamiatkový ústav. Oddelenie grafickej dokumentácie.
Bratislava, Pamiatkový ústav-OGD (2000). nestr.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 3. Zborník zo seminára ku Dňom Európskeho
kultúrneho dedičstva. Zost. Jaroslava Žuffová.
Trnava, Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko Trnava 2000. 61 s
Odborný zborník informujúci o výsledkoch výskumu významných kultúrnych pamiatok na území historického mesta Trnavy a celého trnavského kraja.

Arkáda. Interný spravodajca Pamiatkového ústavu v Bratislave. Roč. 2, č. 1-4 (2000),
Informuje o aktuálnych záležitostiach a odborných činnostiach pracovníkov Pamiatkového úradu SR. Rediguje ho a vydáva rožňavské pracovisko pod vedením Ing. arch. Evy Šmelkovej.

2001

Pamiatky a múzeá. Č. 1-4. Revue pre kultúrne dedičstvo (2001),
Populárno-vedecký časopis prezentujúci najnovšie výsledky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Informátor Č. 24 – 50 rokov Pamiatkového ústavu, pozostalosť Prof. Akad. mal. Karla Veselého, publikačná činnosť Pamiatkového ústavu za roky 1952-2000.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR(2001).

Informátor Č. 25 – historická zeleň, dokumentácia a literatúra.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR(2001).

Arkáda. Interný spravodajca Pamiatkového ústavu v Bratislave. – Roč. 3, č. 1-4.
Jubileum Vladimíra Wagnera 1900-1955. Kolokvium. – Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska – Katedra dejín výtvarného umenia FF UK v Bratislave – Pamiatkový ústav v Bratislave. Bratislava, SNG 9. októbra 2000.
Bratislava 2001. – 136 s.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – 4. Zborník zo seminára konaného dňa 7. 12. 2000.
Zost. Jaroslava Žuffová. – Trnava: Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko v Trnave, 2001. 59 s.
Odborný zborník informujúci o výsledkoch výskumu významných kultúrnych pamiatok na území historického mesta Trnavy a celého trnavského kraja.

Výročná správa 2000. Zost. Viera Dvořáková a Eva Ševčíkova. – Bratislava: Pamiatkový
ústav, 2001. – 84 s.

2002

Pamiatky a múzeá. Č. 1-4. Revue pre kultúrne dedičstvo (2002),
Populárno-vedecký časopis prezentujúci najnovšie výsledky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Informátor Č. 26 – dokumentačné a knižničné prírastky za rok 2001, reštaurátorské akcie ukončené v roku 2001, evidencia hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok k 1.1. 2002.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR(2002).

Informátor Č. 27 – archeologické lokality evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR, archeologická dokumentácia a súpis literatúry ku archeologickým pamiatkam z fondu knižnice Pamiatkového úradu SR v Bratislave.
Bratislava: Archív Pamiatkového úradu SR (2002).

Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe. Katalóg.
Žilina: Krajský pamiatkový úrad SR – International Visegrad Fund, 2002. – 86 s.
Katalóg bol spracovaný k výstave prezentujúcej drevenú sakrálnu architektúru u nás a u našich najbližších susedov. Popri obrazovej prezentácii obsahuje aj viacjazyčné popisy jednotlivých architektonických objektov.

Vademecum vlastníka II,
Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2002 inovované vydanie