Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Potrebujem vybaviť
  3. Online formuláre a tlačivá

Online formuláre a tlačivá

Vlastníkom národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľností, ako aj ostatnej verejnosti, ktorej práva a povinnosti sú dotknuté pamiatkovým zákonom, poskytujeme možnosť vybaviť oznámenia a žiadosti pre potreby konania v zmysle pamiatkového zákona dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom elektronického podania cez ÚPVS (predpokladom je mať aktivovanú elektronickú schránku) alebo stiahnutím a vyplnením žiadostí v editovateľnom formáte PDF. Vyplnené žiadosti môžete následne príslušnému krajskému pamiatkovému úradu alebo Pamiatkovému úradu SR podať fyzicky, či už osobne na podateľňu alebo prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej doručovateľskej služby. Nezabudnite priložiť vyžadované prílohy, uvedené v žiadosti. V prípade nejasností píšte na pamis@pamiatky.gov.sk


OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY (NKP)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky (pdf, 162 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky (resp. ním poverený zástupca) v zmysle § 32 odseku 2 a 3 pamiatkového zákona povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o rozhodnutie o zámere obnovy.

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii (pdf, 102 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Vlastník zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá vypracovanie prípravnej / projektovej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu v zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska KPÚ.

Oznámenie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky (elektronické podanie)

Oznámenie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (pdf, 139 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pred samotným začatím obnovy NKP, alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území oznámi jej vlastník začiatok, ako aj predpokladaný koniec prác príslušnému krajskému pamiatkovému úradu.

ÚPRAVY NEHNUTEĽNOSTI V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (pdf, 158 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pri úpravách nehnuteľnosti (nezahŕňa odstránenie stavby), ktorá sa nachádza v pamiatkovom území je vlastník podľa § 32 odseku 5 a 6 pamiatkového zákona povinný vyžiadať si na to rozhodnutie KPÚ.

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii (pdf, 102 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Vlastník zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá vypracovanie prípravnej / projektovej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu v zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska KPÚ.

Oznámenie začatia úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (elektronické podanie)

Oznámenie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (pdf, 139 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pred samotným začatím obnovy NKP, alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území oznámi jej vlastník začiatok, ako aj predpokladaný koniec prác príslušnému krajskému pamiatkovému úradu.

REŠTAUROVANIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY (NKP)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (eletronické podanie)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (pdf, 155 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Reštaurovanie je osobitným druhom obnovy a týka sa spravidla pamiatok výtvarnej alebo umelecko-remeselnej povahy. Vlastník je v zmysle § 33 pamiatkového zákona povinný KPÚ predložiť žiadosť o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o reštaurátorskej dokumentácii (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o reštaurátorskej dokumentácii národnej kultúrnej pamiatky (pdf, 226 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Ak vlastník súhlasí s rozhodnutím KPÚ, zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá spracovanie reštaurátorskej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia KPÚ.

ZÁMER ÚPRAVY NEHNUTEĽNOSTI V OCHRANNOM PÁSME

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme (pdf, 155 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pred začatím úprav nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme je vlastník podľa § 32 odseku 11 pamiatkového zákona povinný vyžiadať si záväzné stanovisko KPÚ, ku ktorému priloží zámer úpravy nehnuteľnosti, obsahujúci majetkovo-právne údaje o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových zmien.

PAMIATKOVÝ VÝSKUM

Oznámenie o začatí výskumu (elektronické podanie)

Podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona je osoba vykonávajúca pamiatkový výskum povinná oznámiť krajskému pamiatkovému úradu začatie pamiatkového výskumu najmenej päť dní vopred. 

Oznámenie o ukončení výskumu (elektronické podanie)

Podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona je osoba vykonávajúca pamiatkový výskum povinná oznámiť krajskému pamiatkovému úradu ukončenie terénnej časti pamiatkového výskumu bezodkladne. 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pamiatkovom výskume na vedecké a dokumentačné účely (elektronické podanie)

Pamiatkový výskum na vedecké účely a dokumentačné účely je pamiatkový výskum, ktorý nie je vykonávaný v súvislosti so stavebnou činnosťou alebo inou hospodárskou činnosťou. Pred začatím pamiatkového výskumu na vedecké účely a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume. 

OHLASOVACIE POVINNOSTI

Ohlásenie začatia výkopových prác (elektronické podanie)

Ohlásenie začatia výkopových prác (pdf, 132 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pred samotným začatím prác, ohlási stavebník KPÚ svoju činnosť, ako aj predpokladané ukončenie výkopových prác.

Nahlásenie nálezu pri stavebnej činnosti/obnove

Nahlásenie nálezu pri stavebnej činnosti (pdf, 179 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Nahlásenie nálezu pri stavebnej činnosti/obnove v zmysle § 40 ods. 2 resp. § 32 ods. 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Nahlásenie náhodného nálezu

Nahlásenie náhodného nálezu (pdf, 175 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

OSTATNÉ FORMULÁRE

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k rozhodnutiam orgánov štátnej správy/ územnej samosprávy (elektronické podanie)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre konanie iných orgánov štátnej správy / územnej samosprávy (pdf, 229 kB)  - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Pre konanie stavebného úradu je v zmysle § 32 odseku 12 pamiatkového zákona potrebné vydanie záväzného stanoviska KPÚ. Vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 odseku 4 pamiatkového zákona sa vyžaduje aj ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Žiadosť o stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii

Žiadosť o stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii (pdf, 333 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Podľa § 29 ods. 4 pamiatkového zákona je miestne príslušný krajský pamiatkový úrad dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní územného plánu regiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny.

Žiadosť o výpis z ústredného zoznamu pamiatkového fondu

Žiadosť o výpis z ústredného zoznamu pamiatkového fondu (pdf, 620 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Žiadosti o výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (potvrdenie o národnej kultúrnej pamiatke) môžete podať elektronicky, osobne na Pamiatkovom úrade SR, poštou alebo emailom. Vo výpisoch, o ktoré nežiada sám vlastník, budú znehodnotené informácie o vlastníctve v zmysle ochrany osobných údajov. Potvrdené výpisy sú štandardne zasielané elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk, alebo je možné výpis prevziať aj osobne na úrade, alebo požiadať o zaslanie výpisu poštou na adresu.

POMÔCKY PRI KONANÍ

Späťvzatie žiadosti (elektronické podanie)

Späťvzatie žiadost (pdf, 193 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Žiadateľ môže taktiež späťvziať svoju žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v predmetnej veci, no len v prípade ak rozhodnutie alebo záväzné stanovisko už nebolo vydané.

Vzdanie sa odvolania (elektronické podanie)

Vzdanie sa odvolania (pdf, 118 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

Účastník správneho konania má možnosť vzdať sa odvolania voči rozhodnutiu a urýchliť tak lehoty určené správnym poriadkom.

Odvolanie voči rozhodnutiu (elektronické podanie)

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o premiestnení národnej kultúrnej pamiatky (pdf, 145 kB) (tlačivo v PDF, 148 kB)

Premiestnenie kultúrnej pamiatky upravuje § 24 pamiatkového zákona. Hnuteľnú aj nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť možno trvalo či dočasne premiestniť iba na základe rozhodnutia KPÚ.

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska o umiestnení reklamy / reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia (pdf, 150 kB) (tlačivo v PDF, 153 kB)

Umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia na kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území je podľa § 30 odseku 3 pamiatkového zákona možné len na základe rozhodnutia KPÚ. V prípade, že ide o umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia v ochrannom pásme, vyžiada sa od KPÚ vydanie záväzného stanoviska.

 

DOTAČNÝ PROGRAM OBNOV SI SVOJ DOM
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia aktuálnosti a právoplatnosti rozhodnutia/záväzného stanoviska (pdf, 189 kB) - editovateľné tlačivo na stiahnutie

V rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ miestne príslušný krajský pamiatkový úrad na podnet žiadateľa vydáva potvrdenie o aktuálnosti a právoplatnosti rozhodnutí a záväzných stanovísk. 

 

Žiadosť o vydanie správy k realizovaným prácam  (pdf, 189 kB)- editovateľné tlačivo na stiahnutie

V rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ miestne príslušný krajský pamiatkový úrad na podnet žiadateľa vydáva správu o kontrole vykonaných prác financovaných z dotačného systému.

 


Pozn.: Poskytnutie osobných údajov je zákonným predpokladom pre vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Poskytnutie osobných údajov je tiež podmienkou pre spracovanie žiadosti, vedenie konania elektronizovaným spôsobom a komunikáciu so žiadateľom prostredníctvom portálu pamiatky.sk v rámci jeho privátnej zóny (Moja agenda). Osobné údaje žiadateľov budú spracúvané v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.