Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy

Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických náleziskách, archeologických nálezoch a nálezových situáciách. Pamiatkový výskum sa vykonáva buď ako príprava na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok, ako príprava úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach, pre vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území, alebo na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, nálezu a nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov. 

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, z vlastného podnetu, na základe žiadosti vlastníka alebo správcu. Pred začatím pamiatkového výskumu na vedecké a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume.

Spracovanú dokumentáciu k pamiatkovému výskumu predkladá spracovateľ Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky na posúdenie a prerokovanie v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR, na základe ktorého vydá Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom výskumu, v prípade archeologických výskumov na posúdenie Subkomisii OMK pre archeológiu.

Pamiatkový výskum sa podľa zamerania člení na:

  • umelecko-historický výskum
  • architektonicko-historický výskum
  • urbanisticko-historický výskum
  • archeologický výskum

Podľa časového hľadiska sa člení na predstihový a záchranný výskum.

Náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. Ak sa pamiatkový výskum vykonáva na stavbe alebo pri činnosti, ktorej uskutočnenie je verejným záujmom, môže ústredný orgán štátnej správy rozhodnúť, že náklady alebo ich časť sa uhradia zoštátneho rozpočtu. Pamiatkový výskum vykonávaný výlučne na vedecké a dokumentačné účely uhrádza ten, v koho záujme je vykonaný.

Viac o pamiatkových výskumoch sa dočítate v § 35 - 39 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Pamiatkový úrad SR je podľa §35a, ods. 1 a §36, ods. 4 pamiatkového zákona oprávnený vykonávať pamiatkový výskum prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie pamiatkového výskumu.

Informácie a žiadosti o vydaní osvedčenia na vykonávanie pamiatkového výskumu, vrátane zoznamu držiteľov osvedčení pre pamiatkové výskumy, nájdete na stránkach Ministerstva kultúry SR.

Objednávateľ pamiatkového výskumu (vlastník pamiatky, stavebník) môže presnú adresu fyzickej osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať príslušný druh pamiatkového výskumu, získať aj od jednotlivých Krajských pamiatkových úradov.

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.