Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Ochrana pamiatok
 3. Pamiatkové výskumy
 4. Podklady pre vypracovanie odborného posudku

Podklady pre vypracovanie odborného posudku

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle§ 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Žiadateľ o vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadosť o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu predloží nasledovné podklady:

 1. profesijný životopis žiadateľa
 2. doklad o dosiahnutom vzdelaní
 3. doklad o odbornej praxi
 4. odborná prax v oblasti výskumu (prehľad realizovaných výskumov) 
  • a) pre archeologický výskum: súpis spracovaných nálezových správ z realizovaných výskumov
  • b) pre architektonicko – historický výskum: súpis spracovaných nálezových správ a odborných materiálov viažúcich sa k realizovaným výskumom
  • c) pre urbanisticko – historické výskumy: súpis spracovaných zásad a odborných materiálov viažúcich sa k výskumom
  • d) pre umelecko – historické výskumy: súpis odborných materiálov viažúcich sa k realizovaným výskumom
  • poznámka
   - v prípade, že súčasťou vyššie uvádzaných nálezových správ, zásad a odborných materiálov ako výstupov z realizovaných výskumov sú aj zápisy zo záverečných odborných komisii, resp. odborné posudky k jednotlivým zásadám a odborným materiálom, je potrebné ich priložiť k žiadosti o vypracovanie odborného posudku Pamiatkovým úradom SR.
   - v období po získaní požadovanej odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu v zmysle § 35 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu), je potrebné priložiť k žiadosti aj odborné hodnotenie účasti žiadateľa na výskumnej činnosti.
 5. publikačná činnosť
 6. prednášková činnosť