Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Potrebujem vybaviť
  3. Financovanie obnov kultúrnych pamiatok

Financovanie obnov kultúrnych pamiatok

Okrem investovania vlastných finančných prostriedkov môže vlastník pri obnove národnej kultúrnej pamiatky požiadať o rôzne príspevky a dotácie ...

A. Zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo kultúry môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva prostredníctvom Štátneho fondu Obnovme si svoj dom, ktorému vlastníci kultúrnych pamiatok a oprávnené osoby predkladajú žiadosti na podporu projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Dotácie sa poskytujú v podprogramoch:

• podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.

• podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

• podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

• podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry a historických parkov.

• podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.

• podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (pdf, 1,64 MB)

Ministerstvo kultúry SR Bratislava, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava, www.culture.gov.sk.

B. Štrukturálne fondy

Podľa Partnerskej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme 15,3 miliardy eur na najbližších 10 rokov môže Slovensko na obdobie 10 rokov (2014 až 2020) z piatich schválených fondov Európskej únie čerpať finančné prostriedky zo štyroch nasledujúcich:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kohézny fond

Európsky sociálny fond

Fond solidarity EÚ.

Z ich operačných programov, ktoré sa dotýkajú kultúrnych pamiatok, ich obnovy, reštaurovania, využívania, popularizácie, propagácie, či zmeny funkcie v súvislosti s revitalizáciou môžu podľa zadaní jednotlivých výziev čerpať financie na schválené položky všetci oprávnení príjemcovia. Riadiaci orgán na realizáciu operačného programu je ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR, ktorý je zároveň garantom zodpovedným za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia. Pre jednotlivé operačné programy vychádzajúce z uvedených fondov a zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom sú to predovšetkým:

Ministerstvo kultúry – www.culture.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – www.employment.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – www.mindop.sk

Ministerstvo životného prostredia SR – www.minzp.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – www.mpsr.sk

Ministerstvo hospodárstva SR – www.economy.gov.sk

Výzvy k jednotlivým operačným programom sa môžu viazať na rôzne oblasti dotýkajúce sa kultúrneho dedičstva, a to od obnovy kultúrnych pamiatok, ich spojenia s umeleckými a kreatívnymi aktivitami, cez rozvoj turistického ruchu až po podporu kultúrnych hodnôt ako potenciálu pre ekonomický rozvoj regiónov, či stabilizáciu zamestnanosti. Pre včasné prihlásenie je treba sledovať aktuálne výzvy na webových stránkach. Výber z jednotlivých operačných programov:

Program kreatívna Európa – Ministerstvo kultúry

Program Kreatívna Európa sa začal realizovať v roku 2014 a vznikol zlúčením dvoch samostatných programov Kultúra a MEDIA. Ide o najväčší svetový podporný program s rozpočtom na roky 2014 až 2020 vo výške 1,46 miliardy eur. Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť hospodársky rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a organizácie v kultúre a v oblasti kultúrneho dedičstva.

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje spoločná kancelária Creative Europe Slovensko, ktorá vznikla spojením kancelárie MEDIA Desk Slovensko a Kultúrneho kontaktného bodu a je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Integrálny regionálny operačný program

Na obdobie 2014 – 2020 s tým, že realizácia končí v roku 2023. Na základe výzvy môžu vlastníci žiadať o nenávratné finančné prostriedky. Program garantuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a z priorít opatrení sa týka pamiatkového fondu najmä:

Prioritná os č. 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch (rozvoj špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov),

Prioritná os č. 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie (revitalizácia miest, oživenie priemyselných lokalít).

Operačný program „Integrovaná infraštruktúra“

(dopravné prvky cestnej, železničnej a lodnej dopravy ako súčasti kultúrneho dedičstva)

Operačný program „Kvalita životného prostredia“

Programy garantuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Iné medzinárodné fondy

Finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Medzinárodný vyšehradský fond

Riadiacim orgánom na realizáciu týchto operačných programov je Úrad Vlády SR, prostredníctvom Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov info@vlada.gov.sk.

C. Nadácie a fondy

ktoré v spolupráci s domácimi a zahraničnými prispievateľmi podporujú formou grantov rozvoj v oblasti kultúry, umenia a architektúry, životného prostredia, ale aj rozvoj malého a stredného podnikania. Mnohé veľké firmy týmito aktivitami prostredníctvom zamestnaneckých projektov prispievajú k obnove kultúrneho dedičstva. Pri každej nadácii a fonde platia vlastné pravidlá a časové harmonogramy, ktoré je potrebné rešpektovať.

Nadácia SPP venuje finančné prostriedky priamo, ale aj prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok.

• Telekom, realizuje časť svojich filantropických aktivít prostredníctvom nadačného fondu Telekom

Nadácia Orange prerozdeľuje finančné prostriedky aj na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôthttps://www.nadacnyfondtelekom.sk/

Nadačný fond Tesco Stores SR, a. s. sa sústreďuje na zlepšovanie kvality života ľudí v mestách s Tesco obchodmi v súlade s Plánom zodpovedného susedstva.

Nadácia VÚB vytvára programy a finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení aj v oblasti kultúrneho dedičstva.

Nadácia Ekopolis – Zelené oázy vo svojich výzvach okrem ekologicky zameraných projektov podporuje aj ochranu životného prostredia v časti záchrany kultúrnych pamiatok.

D. Dotácie z rozpočtu samosprávnych krajov

• Banskobystrický SK – VZN č. 25/2014, na základe ktorého je možné žiadať o dotáciu (web)

• Bratislavský SK – VZN č. 6/2012 o dotáciách (web)

• Košický SK – VZN č. 7/2014 o poskytovaní dotácií (web)

• Nitriansky SK – poskytovanie dotácií (web)

• Prešovský SK – VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií (web)

• Trenčiansky SK – VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK (web)

• Trnavský SK – z rozpočtu býva vyčlenený fond na pamiatky a pamätihodnosti (email)

• Žilinský SK – VZN č. 4/2004 novelizované o poskytovaní dotácií (web)