Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Európske dedičstvo

Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo

Počiatky programu Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) siahajú do roku 2005, kedy vznikla ako medzivládna iniciatíva 19 európskych krajín, ku ktorej sa nomináciou štyroch lokalít pripojila aj Slovenská republika.

Jeho potenciál pre lepšie pochopenie spoločných základov európskeho kultúrneho priestoru a zvýšenie spoločenskej prestíže kultúrneho dedičstva bol však čoskoro uznaný aj na úrovni Európskej únie a dňa 16. novembra 2011 bolo prijaté Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ, ktorým bola Značka Európske dedičstvo ustanovená ako oficiálna akcia Európskej únie.

Lokality Európskeho dedičstva predstavujú míľniky, ktoré zachytávajú proces utvárania dnešnej Európy. Od počiatkov civilizácie v Európe až po udalosti nedávnych desaťročí, tieto miesta pripomínajú európske ideály, históriu, kultúru a demokratické hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie. Popri posilnení pocitu vzájomnej spolupatričnosti u obyvateľov Európskej únie a podnietení medzikultúrneho dialógu, patrí k cieľom značky zvýšenie povedomia o význame kultúrneho dedičstva, posilnenie jeho postavenia v ekonomike a udržateľnom rozvoji regiónov, najmä prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu a rozvíjania synergií medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou.

Európske dedičstvo na Slovensku

Po udelení Značky Európske dedičstvo dvanástim novým lokalitám v apríli 2022 je v súčasnosti držiteľom tohto prestížneho ocenenia 60 lokalít v 22 európskych krajinách. Jednou z nich sa stala aj slovenská lokalita Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte.

Súčasťou lokality sú:

Rimavský okruh – Evanjelický a. v. kostol Rimavská Baňa, Evanjelický a. v. kostol Rimavské Brezovo, Evanjelický a. v. kostol Kyjatice, Evanjelický a. v. kostol Kraskovo

Jelšavský okruh – Kostol Zvestovania Panne Márii Chyžné, Evanjelický a. v. kostol Kameňany, Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš, Rotunda sv. Margity Antiochijskej Šivetice

Štítnický okruh – Evanjelický a. v. Koceľovce, Evanjelický a. v. kostol Ochtiná, Reformovaný kostol Plešivec, Evanjelický a. v. kostol Štítnik

O udelenie Značky Európske dedičstvo sa môžu uchádzať pamiatky hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva, prírodné lokality či oblasti kultúrnej krajiny, ktorých význam v spojení s kľúčovými udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami európskej histórie a európskej integrácie presahuje hranice jedného štátu a prispieva k rozvoju a podpore spoločných hodnôt Európskej únie.

Značka Európske dedičstvo môže byť udelená len tým objektom a lokalitám, ktoré spĺňajú všetky tri záväzné kritériá:

1. symbolická európska hodnota lokality – musí byť preukázaná aspoň jedna z týchto skutočností:

✓ cezhraničný alebo celoeurópsky charakter
✓ úloha v európskej histórii a spojitosť s kľúčovými európskymi udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami
✓ úloha pri rozvoji a presadzovaní spoločných hodnôt, na ktorých je založená európska integrácia

2. kvalita navrhovaného projektu – lokality uchádzajúce sa o značku musia predložiť projekt propagujúci ich európsku dimenziu, ktorý bude definovať:

✓ komunikačnú stratégiu európskeho významu lokality
✓ organizovanie vzdelávacích aktivít
✓ podporu viacjazyčnosti
✓ aktívne zapojenie do činnosti siete lokalít Európskeho dedičstva s cieľom výmeny skúseností a realizácie spoločných projektov
✓ prepojenie lokality so živou kultúrou

3. adekvátna prevádzková kapacita – manažment lokality musí deklarovať:

✓ zabezpečenie adekvátnej správy lokality
✓ zabezpečenie ochrany a zachovania pre budúce generácie
✓ zaistenie kvality zariadení pre návštevníkov
✓ venovanie osobitnej pozornosti mladým ľuďom
✓ propagáciu lokality ako udržateľnej destinácie cestovného ruchu
✓ zaistenie čo najekologickejšieho fungovania lokality

Viac na stránkach Európskej komisie

Lokality ocenené Značkou Európske dedičstvo, ich jedinečné príbehy, ale aj aktuálnu ponuku ich vzdelávacích či kultúrnych aktivít, teraz môžete spoznávať z pohodlia svojho domova prostredníctvom novej Facebookovej stránky European Heritage Label. Stránka ponúka fotografie, videá a interaktívne mapy prezentujúce všetky lokality, ktoré dosiaľ získali Značku Európske dedičstvo a zároveň poskytuje bližšie informácie o značke samotnej, o jej zámeroch a cieľoch.

Národný kontaktný bod pre Značku Európske dedičstvo

Ing. arch. Anna Gondová, PhD. 
Referát svetového kultúrneho dedičstva
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 504
E-mail: anna.gondova@pamiatky.gov.sk