Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. O úrade

O úrade

PUCMost.jpg

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho sídlom je Bratislava. Pamiatkový úrad riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré ju vykonávajú vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Sídlami jednotlivých krajských pamiatkových úradov sú Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, niektoré KPÚ majú zriadené aj pracoviská v okresným mestách.

Pamiatkový úrad je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom pamiatkového úradu je generálny riaditeľ, ktorý riadi činnosť Pamiatkového úradu v súlade so zriaďovacou listinou. Na úrovni Krajských pamiatkových úradov riadia ich činnosť riaditelia KPÚ.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Personálne vznikol na báze pracovníkov Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pred jeho vznikom pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť podľa predchodzích právnych predpisov - viac v časti História a vznik úradu.

PÚ SR a KPÚ vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov. Pamiatkový úrad sa pri svojej činnosti riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky i medzinárodnými dohovormi - viac v časti Legislatíva.

Pamiatkový úrad:

 1. riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný úradmi,
 2. rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 3. zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 4. rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona o správnom konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,
 5. rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 6. plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 7. vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní úlohy spojené s vedením ústredného zoznamu a jeho registrov nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón,
 8. vedie verejný špecializovaný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 9. zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
 10. zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „kultúrne pamiatky“)
 11. vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 12. poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom,
 13. spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 14. podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Viac o úlohách a štruktúre úradu v časti Organizačný poriadok.