Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. O úrade
 4. Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina

Bratislava 1. apríla 2002

Číslo: MK:572/2002-1

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vydáva túto

zriaďovaciu listinu:

 

Názov organizácie:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Sídlo organizácie:Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Forma hospodárenia:štátna rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo organizácie:317 551 94
Dátum zriadenia organizácie:1. apríl 2002


Článok I

Základné poslanie a predmet činnosti

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“) je orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré ju vykonávajú vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.

Rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených mu zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu.

Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu v druhom stupni a v prvom stupni prostredníctvom krajských pamiatkový úradov.

Rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu.

V rámci svojho poslania realizuje najmä tieto činnosti:

 1. plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 2. vedie osobitný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 3. vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu,
 4. zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
 5. zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach,
 6. vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 7. poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským pamiatkový úradom,
 8. spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkový území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.
 9. podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Článok II

 1. Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
 2. Zriaďovateľom pamiatkového úradu je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Článok III

 1. Pamiatkový úrad spravuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti a ktorý nadobudol vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.
 2. Nehnuteľný majetok spravovaný pamiatkovým úradom tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.
 3. Hnuteľný majetok spravovaný pamiatkovým úradom tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie.

Článok IV

 1. Štatutárnym orgánom pamiatkového úradu je generálny riaditeľ, ktorého po prerokovaní s Pamiatkou radou vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 2. Generálny riaditeľ riadi činnosť pamiatkového úradu v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.
 3. Generálny riaditeľ ustanovuje svojich zástupcov z vedúcich zamestnancov, ktorých priamo riadi.
 4. Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok pamiatkového úradu, ktorý vydáva generálny riaditeľ.

Článok V

 1. Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú z Pamiatkového ústavu na pamiatkový úrad.
 2. Práva a povinnosti z právnych vzťahov pri vymáhaní pohľadávok a právnych sporov začatých Pamiatkovým ústavom prechádzajú na pamiatkový úrad.
 3. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Pamiatkového ústavu prechádzajú na pamiatkový úrad.
 4. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresného úradu a krajského úradu, ktorí zabezpečujú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou, prechádzajú od 1. apríla 2002 na pamiatkový úrad.

Článok VI

Pamiatkový úrad sa zriaďuje na neurčitý čas.

Článok VII

Dňom vydania tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny Národného pamiatkového a krajinného centra vydané 29. 1. 1999 pod č. MK-248/1999-1, ktorým sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina Národného pamiatkového a krajinného centra vydaná 11.6.1998 pod č. MK-1233/1998-1 a od 1.2.1999 sa mení názov organizácie na Pamiatkový ústav.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Milan Kňažko
minister kultúry Slovenskej republiky


MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 23. júna 2010

Číslo: MK:1859/2010-10/9033

Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Čl. I
 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. MK:572/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002 sa mení následovne:

V čl. I bod 6 sa písmeno f. mení následovne: „ vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, kultúrno-spoločenskú, edičnú, osvetovú a propagačnú činnosť,”

V čl. I bod 6 sa písmeno h. mení následovne: „ spolupracuje s občianskymi združeniami, nadáciami a neziskovými organizáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, ”

V čl. I bod 6 sa za písmeno i. dopĺňa nové písmeno j., ktoré znie: „ vykonáva muzeálnu činnosť a prezentuje dejiny ochrany pamiatkového fondu prostredníctvom svojho organizačného útvaru Múzeum Červený Kláštor.”

Čl. II
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2010.

Marek Maďarič
minister kultúry Slovenskej republiky

Zriaďovacia listina a dodatok (pdf, 1,38 MB)