Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. O úrade
 4. Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

I. Všeobecná časť

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „organizačný poriadok“) upravuje základy pôsobenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, jeho organizačnú štruktúru, systém a pravidlá riadenia. Určuje organizačné zložky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ich názov, postavenie a náplň činnosti. Stanovuje základné funkcie, úlohy, zodpovednosť, práva a povinnosti organizačných zložiek, ich vedúcich zamestnancov a vzťahy medzi nimi.
 2. Organizačný poriadok vydáva generálny riaditeľ, ktorý je oprávnený meniť a dopĺňať znenie organizačného poriadku po prerokovaní so Závodným výborom SLOVES.
 3. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, ako aj pre všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Je tiež záväzný pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru.
 4. Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia zodpovedajú za dodržiavanie organizačného poriadku.
 5. Zamestnanci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa pri plnení svojich služobných a pracovných úloh riadia:
  • a. Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je viazaná Slovenská republika, právom Európskej únie. Zoznam najrelevantnejších právnych predpisov je uvedený v prílohe tohto organizačného poriadku.
  • b. týmto organizačným poriadkom a ďalšími vnútornými riadiacimi aktmi,
  • c. ústnymi, písomnými alebo elektronicky vydanými pokynmi a príkazmi príslušných vedúcich zamestnancov.

 

Článok 2

Zriadenie a právne postavenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

 1. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo MK 572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zriadený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.
 2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“) je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu pamiatkového zákona. Sídlom pamiatkového úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.
 3. Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom. Pamiatkový úrad je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch.
 4. Pamiatkový úrad je služobným úradom podľa zákona o štátnej službe.
 5. Pamiatkový úrad pri plnení svojich úloh a vo všetkých svojich činnostiach dodržiava zásadu rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a zákazu diskriminácie.
 6. Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrad“) sú preddavkovými organizáciami pamiatkového úradu bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu v rozsahu pamiatkového zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Niektoré úrady majú zriadené svoje pracoviská.
 7. Pamiatkový úrad a úrady vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti a právomoci  vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov.
 8. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni podľa pôsobnosti a právomoci ustanovenej v pamiatkovom zákone a štátnu správu v druhom stupni na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú úrady.

 

Článok 3

Činnosť pamiatkového úradu

Pamiatkový úrad:

 1. riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný úradmi,
 2. rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 3. zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 4. rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona o správnom konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,
 5. rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 6. plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 7. vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní úlohy spojené s vedením ústredného zoznamu a jeho registrov nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón,
 8. vedie verejný špecializovaný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 9. zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
 10. zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „kultúrne pamiatky“)
 11. vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 12. poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom,
 13. spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 14. podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

....

Kompletný organizačný poriadok:

Organizačný poriadok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky z 1.2.2020 (pdf, 1,59 MB)

Dodatok č.4 účinný 15.2.2024 (pdf, 841 kB)

Dodatok č.1 účinný 19.5.2023 (pdf, 369 kB)

Dodatok č.2 z 25.1.2023 (pdf, 328 kB)

Dodatok č.1 z 5.1.2023 (pdf, 336 kB)