Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. O úrade
  4. História úradu

História úradu

Chronológia vzniku a vývoja Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

1951 - 1. 1. 1951 založený Pamiatkový ústav, v novembri toho istého roku premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav (SPÚ). Riaditeľ: Dr. Ing. arch. Jozef Šebek, od 1.12.1954 Július Šveda

1958 - Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP). Riaditeľ: od 1. 3. 1959 Ing. arch. Ján Hraško, od 1. 3. 1966 Ing. arch. Ján Lichner, od 1. 11. 1977 Ing. Michal Jurka

1960 - zriadené Krajské strediská štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (KSŠPSOP), organizačne podliehali Krajským národným výborom

1968 - zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP), organizačne podliehal magistrátu

1969 - Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované pod SÚPSOP

1970 - vznikli okresné pamiatkové správy (OPS), organizačne podliehali pod Okresné národné výbory (ONV)

1975 - delimitovaná projekčná činnosť zo SÚPSOP-u do Ústavu pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok - neskoršie Projektový ústav kultúry (PUK)

1976 - delimitovaná reštaurátorská činnosti zo SÚPSOP-u do Ústredia umeleckých remesiel (ÚUR)

1978 - Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované späť pod Krajské národné výbory

1981 - zo SÚPSOP­u bol vytvorený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivoti (ÚŠPS) a tri podriadené organizácie:

1981 - Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti (ÚŠPS), riaditeľ Ing. Michal Jurka

1981 - Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), riaditelia: od 1. 7. 1981 Ján Kantár, CSc, od 6. 6. 1985 PhDr. Peter Maráky, od 1. 2. 1987 Ing. arch. Peter Brtko, od 1. 7. 1990 Ing. arch. Ivan Gojdič

1981 - Štátne reštaurátorské ateliéry (ŠRA) s oblastnými ateliérmi v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice a Levoča

1981 - Projektový ústav kultúry

1981 - Úsek ochrany prírody bol delimitovaný zo SUPSOP-u a správ CHKO do novovytvoreného Ústredia ochrany prírody Liptovský Mikuláš

1984 - Krajské strediská ŠPSOP premenované na Krajské ústavy ŠPSOP

1984 – Okresné pamiatkové správy delimitované pod Krajské ústavy ŠPSOP ako okresné strediská

1986 - zrušený stredný článok riadenia Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti

1991 - Ochrana prírody organizačne podriadená Slovenskej komisii pre životné prostredie v Bratislave

1991 - Krajské ústavy ŠPSOP premenované na Ústavy pamiatkovej starostlivosti a organizačne podriadené Ministerstvu kultúry SR

1991 - ŠÚPS premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS)

1992 - Ústavy ŠPS delimitované pod SÚPS

1994 - SÚPS a ŠRA opäť zlúčené pod pôvodnú značku Pamiatkový ústav, riaditelia:1. 1. 1994 PhDr. Katarína Kosová, od 15. 8. 1995 Ing. arch. Ivan Gojdič

1996 - z Pamiatkového ústavu vytvorené Národné pamiatkové a krajinné centrum s tromi podriadenými zložkami, generálny riaditeľ: od 1. 7. 1996 Ing. arch. Štefan Minárik, CSc., od 1. 1.1998 - 31. 10. 1998 PhDr. Anton Hrnko, CSc.

1999 - Pamiatkový ústav, generálna riaditeľka: od 4. 11. 1998 PhDr. Katarína Kosová

1. 4. 2002 - vznik Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na báze Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť (zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu). Generálna riaditeľka: PhDr. Katarína Kosová

 
Súvisiace stránky:
 
 

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti