Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

O úrade

PUCMost.jpg

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho sídlom je Bratislava. Pamiatkový úrad riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré ju vykonávajú vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Sídlami jednotlivých krajských pamiatkových úradov sú Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, niektoré KPÚ majú zriadené aj pracoviská v okresným mestách.

Organizačná štruktúra

Pamiatkový úrad je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom pamiatkového úradu je generálny riaditeľ, ktorý riadi činnosť Pamiatkového úradu v súlade so zriaďovacou listinou. Na úrovni Krajských pamiatkových úradov riadia ich činnosť riaditelia KPÚ.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Personálne vznikol na báze pracovníkov Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pred jeho vznikom pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť podľa predchodzích právnych predpisov.

História vzniku

PÚ SR a KPÚ vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov. Pamiatkový úrad sa pri svojej činnosti riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky i medzinárodnými dohovormi.

Legislatíva