Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Legislatíva

Legislatíva

Právne predpisy

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa pri svojej hlavnej činnosti – výkone ochrany pamiatkového fondu - riadi najmä nižšie uvedenými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z týchto predpisov vyplýva aj povinnosť starať sa o kultúrne dedičstvo. Úplné a aktualizované znenia zákonov si môžete vyhľadať na právnom a informačnom portáli Slovenskej republiky Slov-Lex >>

 • ZÁKON č. 49/2002 Z. z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu (pdf, 373 kB)
   
  • ZÁKON č. 479/2005 Z. z. z 23. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ZÁKON č. 208/2009 Z. z. z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
  • ZÁKON č. 262/2011 Z. z. z 13. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • ZÁKON č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ZÁKON č. 38/2014 Z. z. z 31. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • ZÁKON č. 104/2014 Z. z. z 25. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
  • ZÁKON č. 282/2015 Z. z. z 22. septembra 2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ZÁKON č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ZÁKON č. 376/2015 Z. z. z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • ZÁKON č. 160/2018 Z. z. z 15. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • ZÁKON č. 177/2018 Z. z. z 15. mája 2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. (pdf, 244 kB), ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 459/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
 • Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 (pdf, 1,01 MB) vypracovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v marci 2017

Ochrana osobných údajov

Archív a registratúra

Svetové kultúrne a európske dedičstvo

Ďalšie zákony

 • Zákon č. 138/2004 Z. z. , ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Zákonom č. 215/ 2002 Z. z. a Zákonom č. 527/2003 Z. z.
 • Zákon č. 50/1976 Zb. (pdf, 407 kB) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • Zákon č. 479/2005 Z. z. (pdf, 142 kB), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. ,Ústava Slovenskej republiky najmä čl. 11, čl.20 ods. 1, 3 a 4, čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 51, čl.67, čl.123, čl.127, čl.152 ods. 4.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä § 127 ods. 1 a 3, § 128, § 135, § 417 a nasl. § 420 až § 423, § 438.
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, najmä § 247 až 249.