Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa

19.4.2024 | Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o podnete na zmenu vyhlásenia…

Úradná tabuľa

18.4.2024 | Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v…

Úradná tabuľa

16.4.2024 | Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum „Vrbové –…

Úradná tabuľa

8.4.2024 | Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok vykonania…

Úradná tabuľa

5.4.2024 | Bratislava I, Kozia 21, p.č. 737, k.ú. Staré Mesto, národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR…

Úradná tabuľa

4.4.2024 | Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, stavba elektrického vedenia „Tatranská Lomnica - úprava 10kV na…

Úradná tabuľa

2.4.2024 | Rozhodnutie o zámere obnovy NKP, VV -Vaľkovňa (Nová Maša), DOM ROBOTNÍCKY, CK-N č. 4091-1

Úradná tabuľa

27.3.2024 | Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: “Sedmerovec – Predĺženie…

Úradná tabuľa

Vysvetlivky používaných skratiek

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie