Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ochrana pamiatok

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkýchchrániť kultúrne dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti - pamiatok - by mala byť samozrejmosťou. Právny rámec pre ochranu pamiatok vytvára zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávajúca vyhláška.

Ochrana pamiatok je deklarovaná ako verejný záujem, preto má štát na jej zabezpečenie vytvorené špecializované odborné zložky. Najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane pamiatok je však ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne nemení. Zmena využívania väčšinou totiž vyžaduje aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k zanikaniu jej hodnôt. Aj z tohto dôvodu sa ochrana pamiatok nemôže odohrávať bez významnej a uvedomelej spoluúčasti vlastníkov a samospráv. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná. Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej.

Podľa §2, ods. 7 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je ochrana pamiatkového fondu súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Prečítajte si viac o:

Pamiatkový fond

Svetové dedičstvo

Európske dedičstvo

Odborné činnosti Pamiatkového úradu SR

Dejiny pamiatkovej starostlivosti 

Financovanie obnovy kultúrnych pamiatok