Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pamiatkový úrad SR - Bratislava

Pamiatkový úrad vykonáva podľa §10 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady. Pamiatkový úrad:

 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi,
 • rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 • zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 • rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených mu týmto zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu,
 • preskúmava záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 • vedie archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 • zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracoviská a laboratóriá,
 • zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce,
 • vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským pamiatkovým úradom,
 • spolupracuje s občianskymi zdruţeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, vyuţívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 • podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.Pracoviská PÚ SR s celoslovenskou pôsobnosťou (sídliace v Bratislave):

LINKA NENAJDENA

LINKA NENAJDENA