Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Ochrana pamiatok
 3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
 4. Archeologické výskumy
 5. Informácie pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu
 6. Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (OOS) na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Na webstránke Ministerstva kultúry SR sú dostupné informácie k žiadosti o vydanie osvedčenia o OOS a k predĺženiu platnosti osvedčenia o OOS.

Pamiatkový úrad SR vypracuje posudok o absolvovaní odbornej praxe pre Ministerstvo kultúry SR za účelom vydania osvedčenia o OOS. Žiadosť o vypracovanie posudku je potrebné Pamiatkovému úradu SR doručiť najmenej s dvojmesačným predstihompred termínom uzávierky predkladania žiadostí na Ministerstvo kultúry SR, teda do 31. januára a do 31. júla každoročne.

Žiadosť o vypracovanie posudku musí obsahovať nasledovné podklady:

 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní: diplom o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) + vysvedčenie,
 • doklad o odbornej praxi: potvrdenie zamestnávateľa/-ov (právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum) o dobe zamestnania alebo o účasti na konkrétnych archeologických výskumoch, prípadne čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa podieľal na odborných prácach na konkrétnych archeologických výskumoch,
 • odborná prax v oblasti archeologického výskumu
  • súpis archeologických výskumov, na ktorých sa žiadateľ podieľal, s uvedením názvu právnickej osoby oprávnenej vykonať výskum a mena vedúceho výskumu (držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti),
  • súpis výskumných dokumentácií archeologických výskumov, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal,
  • fyzické predloženie výskumných dokumentácií, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal. Je potrebné predložiť najmenej dve výskumné dokumentácie.
 • publikačná činnosť,
 • prednášková činnosť.

Absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o OOS posudzuje Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá tiež hodnotí odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti.