Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické výskumy
  5. Informácie pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu

Informácie pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

O vykonaní archeologického výskumu rozhoduje výlučne príslušný krajský pamiatkový úrad, ktorý určí podmienky realizácie výskumu. Výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana archeologických nálezov a nie sú vykonané opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu.

Archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely – pred jeho začatím je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume. Krajský pamiatkový úrad rozhodne, či je navrhovaný výskum prípustný a určí podmienky vykonania výskumu. Súčasťou žiadosti je:

  • písomný súhlas vlastníka alebo správcu veci, na ktorej má byť výskum vykonaný,
  • Návrh výskumu (docx, 37 kB) obsahujúci metodiku výskumu, miesto, navrhovaný rozsah metód a techník výskumu a spôsob zabezpečenia konzervácie nálezov.

Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia realizovaná oprávnenými právnickými osobami sa nepovažuje za nepovolený výskum. Oprávnená osoba je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Oznámenie o začatí a o ukončení ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

Oprávnená právnická osoba na vykonanie archeologického výskumu je povinná oznámiť krajskému pamiatkovému úradu začatie archeologického výskumu päť dní vopred.

Ukončenie terénnej časti výskumu je potrebné oznámiť bezodkladne.

VÝSKUMNÁ DOKUMENTÁCIA ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

SUBKOMISIA ODBORNO-METODICKEJ KOMISIE PRE ARCHEOLÓGIU

OSVEDČENIE O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE PAMIATKOVÉHO VÝSKUMU V ODBORE ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM