Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické výskumy
  5. Výskumná dokumentácia archeologického výskumu

Výskumná dokumentácia archeologického výskumu

Výskumnú dokumentáciu vypracuje oprávnená právnická osoba po ukončení terénnej časti archeologického výskumu. Podrobnosti o výskumnej dokumentácii z archeologického výskumu sú stanovené:

Odovzdanie výskumnej dokumentácie: Oprávnená právnická osoba odovzdá spracovanú výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR na posúdenie a vydanie stanoviska. Výskumnú dokumentáciu je možné Pamiatkovému úradu SR odovzdať poštou na adresu úradu alebo osobne cez podateľňu. Iný spôsob doručenia výskumnej dokumentácie Pamiatkovému úradu SR je potrebné konzultovať s pracovníkmi odboru archeológie.

Ako poradný orgán na posudzovanie výskumných dokumentácii z archeologického výskumu Pamiatkový úrad SR zriadil Subkomisiu Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR pre archeológiu. Viac informácií k činnosti subkomisie a k termínom jej zasadnutí je v sekcii Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu.

Stanovisko k výskumnej dokumentácii vypracuje odbor archeológie Pamiatkového úradu SR. Pamiatkový úrad SR ho zašle oprávnenej osobe a stavebníkovi na vedomie. Stanovisko k výskumnej dokumentácii môže byť s výsledkom:

  • schválená – výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti v zmysle požiadaviek platných predpisov a môže byť v preloženej podobe odovzdaná príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV (odovzdáva stavebník, Archeologickému ústavu SAV môže alternatívne 1 exemplár odovzdať oprávnená osoba),
  • schválená s pripomienkami – výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti v zmysle požiadaviek platných predpisov s uvedenými pripomienkami a po doplnení a prepracovaní v zmysle týchto pripomienok môže byť odovzdaná príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV,
    • elektronickú verziu výskumnej dokumentácie po jej doplnení/prepracovaní je nevyhnutné zaslať Pamiatkovému úradu SR pre potreby evidencie výkonu štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk!
  • vrátená na prepracovanie a opätovné predloženie – výskumná dokumentácia nespĺňa formálne a odborné náležitosti, musí byť prepracovaná podľa uvedených pripomienok a opätovne predložená Pamiatkovému úradu SR.

Aké je využitie výskumnej dokumentácie archeologického výskumu pri ochrane kultúrneho dedičstva?

Výskumná dokumentácia archeologického výskumu:

• je dokladom o skutočne vykonaných prácach počas výskumu,
• je spracovaním zistených odborných poznatkov počas výskumu,
• je podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP,
• je podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území,
• je podkladom pre záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi, v hmote stavby alebo pod vodou, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ich ohrozenie,
• je podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového územia,
• je podkladom pre vedenie evidencie archeologických nálezísk,
• je podkladom pre vedenie evidencie majetku štátu.