Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické náleziská

Archeologické náleziská

Archeologické náleziskoje topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach. Súčasťou archeologických nálezísk sú zahĺbené objekty (jamy rôzneho typu), tzv. kultúrne vrstvy (vrstvy sedimentu bohaté na nálezy – pozostatky pôvodného povrchu), hroby (zahĺbené hroby, hroby s navŕšenými mohylami), stojaca architektúra, jej ruiny, systémy opevnení, ale aj historické cesty, pozostatky ťažobnej činnosti, rybníkov, poľných systémov a podobne. V prípade narušenia pôvodných nálezových situácií archeologického náleziska sa znížia jeho pamiatkové hodnoty a vypovedacia schopnosť o minulosti miesta.

Archeologické nálezisko môže byť vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Väčšina archeologických nálezísk nie je národnými kultúrnymi pamiatkami, ani súčasťami pamiatkových území, napriek tomu obsahujú jedinečné pamiatkové hodnoty, pre ktoré je potrebné ich chrániť alebo pred narušením archeologicky preskúmať.

Archeologické náleziská sa nachádzajú na rôznych miestach po celom Slovensku, v závislosti od miestnych prírodných podmienok a iných faktorov (napr. blízkosť zdrojov surovín v minulosti a pod.). Časť archeologických nálezísk je už známa a evidovaná. Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk (CEANS) vedie Archeologický ústav SAV v Nitre.

Aktuálne sa na Pamiatkovom úrade SR pripravuje Pamiatkový informačný systém (PAMIS), ktorý bude obsahovať aj základné údaje o známych archeologických náleziskách.

Značná časť archeologických nálezísk je zatiaľ neobjavená, preto je pri predpoklade existencie náleziska (napr. vhodné prírodné podmienky) potrebné pred zásahom do zeme (napr. stavba, hospodárska činnosť v lesoch) mimo evidovaných archeologických nálezísk potrebné vykonať archeologický výskum. Viac informácií v časti KPÚ mi predpísal archeologický výskum. Čo mám robiť?

Digitálne 3D modely archeologických nálezísk

Pamiatkový úrad SR postupne pripravuje a na platforme Sketchfab zverejňuje:

Digitálne 3D modely terénu archeologických nálezísk s ich širším okolím vytvorené z dát získaných leteckým laserovým skenovaním (LiDAR) v réžii odboru archeológie Pamiatkového úradu SR

Digitálne 3D modely vybraných archeologických nálezísk vytvorené Oddelením digitalizácie a grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR.