Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Ochrana pamiatok
 3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
 4. Archeologické výskumy
 5. KPÚ mi predpísal archeologický výskum. Čo mám robiť?

KPÚ mi predpísal archeologický výskum. Čo mám robiť?

Vykonanie archeologického výskumu má za cieľ zachrániť archeologické nálezy, zdokumentovať nálezové situácie, ktoré by sa inak stavbou či inou hospodárskou činnosťou nenávratne zničili. Archeologické situácie a nálezy sú pozostatkami ľudských aktivít na konkrétnom mieste v minulosti, ktoré sú nenahraditeľné. Ak má dôjsť k ich zničeniu (napr. prostredníctvom výkopov stavby), predtým je potrebné ich odborne preskúmať, pričom dôjde k záchrane nálezov, ako aj informácií o archeologických situáciách (vďaka ich odbornej dokumentácii). Potom bude možné stavať.

Archeologické výskumy stavbu nezastavia a bežne ani nespomalia. Krajský pamiatkový úrad pri vedomosti alebo predpoklade o existencii archeologického náleziska na mieste stavby nariadi realizáciu výskumu v dostatočnom predstihu pred plánovaným začiatkom stavebných prác (tzv. predstihový výskum). Výskum tak stavebník vie začleniť do harmonogramu stavby. V tomto prípade budú mať archeológovia dostatok času na preskúmanie náleziska a záchranu nálezov a informácií. V prípade výskumu realizovaného formou sledovania stavebných prác (tzv. záchranný výskum) je podstatné zdokumentovanie zistených situácií vo výkopoch. Archeologický výskum postupuje v úzkej súčinnosti so stavbou. K spomaleniu stavby v dôsledku archeologického výskumu môže dôjsť len vo veľmi výnimočných prípadoch, ak dôjde k nálezu niečoho nepredvídaného a zároveň unikátneho.

Prečo je dôležité vykonať archeologický výskum a ako výskum prebieha je podrobnejšie rozpísané v tomto článku.

PREDPÍSANIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

O vykonaní archeologického výskumu rozhoduje výlučne príslušný krajský pamiatkový úrad, podľa kraja, resp. regiónu, kde sa stavba (miesto hospodárskej činnosti) nachádza.

Archeologický výskum je zvyčajne potrebné uskutočniť nielen v súvislosti so stavebnou činnosťou na pamiatkach, nehnuteľnostiach v pamiatkových územiach a na evidovaných archeologických náleziskách, ale aj na územiach s archeologickým potenciálom (predpokladá sa tu výskyt archeologických nálezov a situácií)

Krajský pamiatkový úrad o nevyhnutnosti archeologického výskumu rozhodne v rozhodnutí.

FINANCOVANIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

Podľa § 38 pamiatkového zákona náklady na archeologický výskum znáša:

 • vlastník NKP alebo stavebník – archeologický výskum na prípravu obnovy NKP, na úpravu nehnuteľnosti v pamiatkových územiach alebo výskum v súvislosti so stavbou,
  • v tomto prípade platí princíp známy z ochrany životného prostredia „znečisťovateľ platí“ (‘Polluter pays principle‘) = za škody zaplatí ten, kto ich spôsobí – teda ten, kto zapríčiní zničenie archeologického náleziska (napr. výstavbou), zaplatí za jeho preskúmanie a zdokumentovanie,
 • zo štátneho rozpočtu môže byť uhradený archeologický výskum na stavbách vo verejnom záujme,
 • výskum na vedecké a dokumentačné účely si hradí ten, v koho záujme je vykonaný.

REALIZÁCIA ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

Realizáciu zabezpečuje právnická osoba oprávnená na vykonávanie archeologického výskumu. Výskum zrealizuje prostredníctvom fyzických osôb, z ktorých najmenej jedna je v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Aktuálny zoznam oprávnených právnických osôb s kontaktmi nájdete na webstránke Ministerstva kultúry SR(ako Zoznam právnických osôb oprávnených vykonávať archeologický výskum). Stavebník s právnickou osobou uzatvorí zmluvu o vykonaní archeologického výskumu, v ktorej sa dohodne cena na základe podmienok výskumu uvedených v rozhodnutí krajského pamiatkového úradu a ďalšie náležitosti archeologického výskumu.

Dokladom o vykonaní archeologického výskumu je výskumná dokumentácia, ktorá je zároveň spracovaním zistených odborných poznatkov počas výskumu. Oprávnená právnická osoba ju vypracuje po ukončení terénnej časti výskumu, následne ju odovzdá Pamiatkovému úradu SR na posúdenie a vydanie stanoviska k výskumnej dokumentácii. Stanovisko Pamiatkový úrad SR zašle oprávnenej osobe aj stavebníkovi na vedomie.

 • Ak Pamiatkový úrad SR výskumnú dokumentáciu schváli (dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti), oprávnená osoba odovzdá výskumnú dokumentáciu stavebníkovi, ktorý 1 exemplár odovzdá krajskému pamiatkovému úradu a 1 exemplár odovzdá Archeologickému ústavu SAV,

Ak Pamiatkový úrad SR výskumnú dokumentáciu neschváli (dokumentácia nespĺňa formálne a odborné náležitosti), ale vráti oprávnenej osobe na prepracovanie a na opätovné predloženie, stavebník môže výskumnú dokumentáciu odovzdať krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV až vtedy, keď Pamiatkový úrad SR schváli prepracovanú verziu výskumnej dokumentácie.