Formulár na zber kontaktných údajov ku pamiatkovým objektom zaradených do pasportizácie.

Vitajte na stránke ePas_formular.
Prosíme Vás o súčinnosť v získavaní kontaktov na správcov jednotlivých budov/pamiatkových objektov v rámci vášho rezortu alebo inštitúcie pre potreby Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Potreba získania relevantných kontaktov vyplýva z projektu pasportizácie pamiatkových objektov vo vlastníctve štátu ako súčasti uceleného balíka reforiem a investícií
Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.
Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v rámci komponentu 2: Obnova budov.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako Vykonávateľ reformy s názvom „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“ Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5 ods. 4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverilo vykonávaním časti úloh vykonávateľa súvisiacich s realizáciou reformy nasledovných sprostredkovateľov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum.
Dňa 17. 2. 2022 podpísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Zmluvu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, na základe ktorej sa stáva jedným z realizátorov reformy.
Názov: „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR."
Cieľ reformy starostlivosti o pamiatkový fond je zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podporiť rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň zvýšiť systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu.
Zmyslom pasportizácie je vytvorenie lepšieho prehľadu o stave pamiatok na Slovensku vo vlastníctve štátu alebo inštitúcií, ktoré zriaďuje či vznikli zo zákona, možnostiach prípadných energetických úspor pamiatkových objektov s ohľadom na ich pamiatkové hodnoty či celková pripravenosť týchto pamiatkových objektov na obnovu. Na základe získaných informácií a podkladov získa Pamiatkový úrad SR a tiež Ministerstvo kultúry SR prehľad, ktorý následne pomôže pri príprave a implementácií strategických či legislatívnych materiálov pre oblasť ochrany a obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva.
Na tejto stránke sú pod jednotlivými rezortami alebo inštitúciami uvedené zoznamy pamiatkových objektov, ku ktorým je potrebné dopísať kontaktné údaje osôb (meno, priezvisko, telefón a email), ktoré sú ich reálnymi správcami a vedia nám poskytnúť súčinnosť. Následne tieto osoby naše pasportizačné tímy budú kontaktovať a dohodnú s nimi ostatné podrobnosti inšpekcie pamiatkového objektu.
POSTUP VKLADANIA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV:
Po prejdení na hlavnú stránku je potrebné zvoliť si rezort alebo inštitúciu či skupinu inštitúcií, pod ktoré pamiatkové objekty patria. Následne sa zobrazí zoznam inštitucionálnych správcov pod daným rezortom/inštitúciou. Po zvolení vlastníka sa zobrazia prislúchajúce pamiatkové objekty (PO). Pri každom pamiatkovom objekte je na konci riadku tlačítko „vložiť“. Po jeho stlačení sa otvorí nové okno s poliami na vyplnenie nasledovných kontaktných údajov: meno, priezvisko, tituly, e-mail, telefónne číslo, adresa, pričom povinné polia na vyplnenie sú meno, priezvisko, telefón a email.
Dôležité upozornenie: Nie je to zoznam celých NKP (národná kultúrna pamiatka), ale už jednotlivých PO (pamiatkových objektov). Preto k objektom patriacim pod jednu kultúrnu pamiatku s jedným správcom stačí jeden kontakt - nie je potrebné písať kontaktné údaje ku každému jednému PO, náležiacim ku jednej NKP. Napr.: ak je jeden správca kaštieľa, ako jednej NKP, ktorá sa skladá z samotnej budovy kaštieľa, ku nemu náležiacemu parku a aj súsošia, čo sú tri PO, stačí jeden kontakt k jednému pamiatkovému objektu. Pri rôznych správcoch, je samozrejme potrebné vypísať ku každému jednotlivému PO správny kontakt.