Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Reforma zvýšenia efektívnosti rozhodovania Pamiatkového úradu SR

Bratislava, 7. decembra 2023

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) úspešne zavŕšil prípravu reformy starostlivosti o pamiatkový fond. Projekt Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa realizoval od decembra 2021 do decembra 2023. Výsledkom sú naplnené výzvy – modernizácia a digitalizácia pamiatkovej starostlivosti. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej únie a nástroja NextGenerationEU vo výške takmer 7 miliónov eur alokovaných z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry vypracované míľniky a ciele v rámci Komponentu 2: Obnova budov.

Príprava a zverejnenie troch východiskových metodík prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti rozhodovacieho procesu Pamiatkového úradu SR. Dotýkajú sa širokého spektra tém, s ktorými sa stretávajú vlastníci pamiatok pri komunikácii s krajskými pamiatkovými úradmi na celom Slovensku. Ich uplatnenie v praxi podporí výmenu informácií medzi pamiatkarmi a vlastníkmi, uľahčí  zjednotenie procesu predpisovania obnovy národných kultúrnych pamiatok a ich výskumu na Slovensku. Metodiky budú verejnosti dostupné od januára 2024 na webe: www.pamiatky.gov.sk

Súčasťou projektu bola pasportizácia vybraných pamiatkových objektov vo vlastníctve štátu na celom území Slovenskej republiky za účelom vypracovania analýz ich aktuálneho stavebno-technického stavu. Pilotný indikatívny zoznam vznikol výberom objektov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Počet reálne zdokumentovaných pamiatok napokon prekročil pôvodne stanovených tisíc pamiatkových objektov a zistené údaje sa stali súčasťou špecializovanej internej databázy ePasport. Výstupy z nej budú k dispozícii štátnym inštitúciám, ako aj správcom, ktorí môžu informácie využívať pre svoje potreby. Získané dáta pomôžu v budúcnosti skvalitniť projektové a finančné plánovanie nakladania s nehnuteľným kultúrnym dedičstvom Slovenska.

Podpora a realizácia projektu:

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

www.planobnovy.sk

Vykonávateľ:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

www.culture.gov.sk

Sprostredkovateľ a realizátor:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6 814 06 Bratislava, Slovenská republika

info@pamiatky.gov.sk, www.pamiatky.sk

Viac informácií v prílohe a na https://www.pamiatky.sk/plan-obnovy/, v prípade potreby neváhajte kontaktovať PhDr. Vieroslavu Bernátovú:

vieroslava.bernatova@pamiatky.gov.sk; +421 2 20464 050; +421 2 20464 122