Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PR Kremnica a PZ "Územie banských diel v okolí Kremnice"

Zásady ochrany PR Kremnica a PZ "Územie banských diel v okolí Kremnice"

Pamiatková rezervácia Kremnica a pamiatková zóna "Územie banských diel v okolí Kremnice" - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miroslav Vavrek
Spracovatelia: Ing. arch. Jarmila Maršálková, Ing. arch. Marián Čurilla, Ing. Oliver Finka, Mgr. Peter Mosný, Ing. Miroslava Šichtová
Konzultanti: Ing. arch. Ľudmila Husovská, PhD, Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD - FA STU Bratislava
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2003

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica. Prechod na kontakty KPU
 

PDF a JPG súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Časť 1 - Vstupné údaje (pdf, 9,45 MB)
Časť 2 - Zhodnotenie územia - vývoj a súčasný stav územia (pdf, 14,62 MB)
Časť 3 - Vyhodnotenie súčasného stavu urbanistických častí a ulíc (pdf, 3,16 MB)
Časť 4 - Zásady ochrany pamiatkového fondu Kremnice a Kremnických Baní (pdf, 9,09 MB)
Časť 5 - Manažment ochrany, využívania a regenerácie pamiatkových území (pdf, 1,24 MB)
Časť 6 - Záver (pdf, 1,78 MB)
PR Kremica a PZ "Územie banských diel v okolí Kremnice" - Záverečné ustanovenia (pdf, 51 kB)

MAPY:
Obsah grafickej dokumentácie (jpg, 2,14 MB)
Katastrálne mapy s vyznačením pamiatkovo chránených území
Kremnica, Kremnické Bane - vyznačenie chránených území (jpg, 4,42 MB)
Kremnica, kladačské listy - intravilán (jpg, 4,58 MB)
Kremnica, kladačské listy - extravilán (jpg, 4,52 MB)
Kremnické Bane, kladačské listy - intravilán (jpg, 4,25 MB)
Kremnické Bane, kladačské listy - extravilán (jpg, 4,29 MB)
Širšie vzťahy - mapy historické
Širšie vzťahy - Lazarova mapa Uhorska z roku 1528 (jpg, 1,62 MB)
Širšie vzťahy - Mullerová mapa Uhorska z roku 1709 (jpg, 0,97 MB)
Širšie vzťahy - Lipského mapa Uhorska z roku 1805 (jpg, 3,35 MB)
Staré Banské diela (aj zaniknuté) - Kremnica, Kremnické Bane, Turček (jpg, 7,83 MB)
Mapa okolia Kremnice z roku 1890, 1894 - dedičné štôlne, rudné žily (jpg, 6,36 MB)
Mapa Kremnického banského poľa - pôdorys, rez (jpg, 5,10 MB)
Historické mapy Kremnica
Mapa Kremnitz, stav z roku 1935 (jpg, 6,17 MB)
Mapa maďarská "Körmöcz", cca rok 1890 - 1900 (jpg, 2,94 MB)
Mapa Kremnica, stav rok 1935 (jpg, 7,08 MB)
Mapa Kremnica, stav rok 1978 (jpg, 4,66 MB)
Zaniknuté objekty Kremnica - maďarská "Körmöcz", cca rok 1890 - 1900 (jpg, 7,95 MB)
Kremnica - stavebno-historická analýza objektov (jpg, 3,13 MB)
Kremnica - detail mapy z roku 1858 - urbanistická štruktúra Colner a Sollner (jpg, 5,21 MB)
Mapa Kremnice - Systém rozvodu Grobňového vodovodu (jpg, 5,82 MB)
Mapa Kremnice (Banská cesta, Altgrund) - technické diela (jpg, 3,27 MB)
Mapa Kremnice (Banská cesta, Mlynská ulica) - systém využitia technologickej vody (jpg, 2,12 MB)
Schéma šachty Mária (časť) (jpg, 3,36 MB)
Historické mapy Kremnické Bane
Mapa Johannesberg, stav z roku 1935 (jpg, 4,91 MB)
Mapa Kremnické Bane, stav z roku 1937 (jpg, 5,41 MB)
Mapa banských diel na Kremnických Baniach (jpg, 2,61 MB)
Vývoj - vývojové etapy - katastrálne územie Kremnica a Kremnické Bane
Analýza vývoja do roku 1328 (jpg, 5,11 MB)
Analýza vývoja od roku 1328 do roku 1500 (jpg, 9,56 MB)
Analýza vývoja od roku 1501 do roku 1700 (jpg, 9,59 MB)
Analýza vývoja od roku 1701 do roku 1840 (jpg, 9,08 MB)
Analýza vývoja od roku 1841 do roku 1940 (jpg, 9,45 MB)
Analýza vývoja po roku 1941 (jpg, 8,51 MB)
Stav historickej hmotovo-priestorovej štruktúry (jpg, 4,53 MB)
Zásady
Širšie vzťahy (jpg, 9,03 MB)
Zásady Kremnica a Kremnické Bane - diaľkové a panoramatické pohľady, pohľadové uhly (jpg, 4,45 MB)
Zásady PR Kremnica (jpg, 7,14 MB)
Zásady Územie banských diel v okolí Kremnice (jpg, 5,70 MB)
Zásady - plošné vyznačenie stupňa a miery zachovania pamiatkových hodnôt (jpg, 3,62 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia - Kremnica, Kremnické Bane

PRÍLOHY:
Tabuľky (pdf, 5,88 MB)