Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Podolínec
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Podolínec – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1929 kB)
PR Podolínec – Záverečné ustanovenia (PDF, 379 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy s vymedzením hraníc pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2432 kB)
Výkres č. 2 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 7160 kB)
Výkres č. 3 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 6244 kB)
Výkres č. 4 – Mestské opevnenie (PDF, 1852 kB)
Výkres č. 5 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 2689 kB)
Výkres č. 6 – Ortofotomapa (PDF, 2535 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Podolínec – Fotodokumentácia I. (PDF, 12962 kB)
PR Podolínec – Fotodokumentácia II. (PDF, 10932 kB)
PR Podolínec – Fotodokumentácia III. (PDF, 12033 kB)
PR Podolínec – Fotodokumentácia IV. (PDF, 9375 kB)