Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Banská Štiavnica

Zásady ochrany PR Banská Štiavnica

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro
Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária
Zásady ochrany

Zodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Autori: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Oľga Klaková, PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Martin Vaščák, 
Konzultanti: Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD., Ing. arch. Pavol Fabian, Ing. arch. Iveta Chovanová
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, december 2004

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica - pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária (pdf, 1,26 MB)
Protokol platnosti zásad PR Banská Štiavnica (pdf, 323 kB)


Prílohy - časť 1
Smery historických komunikácii (pdf, 301 kB)
Kryštalizačné jadro stredovekého mesta (pdf, 51 kB)
Priebeh protitureckého opevnenia na Rytine C.T. Della Matrina z 1764 (pdf, 811 kB)
Banské diela na mape z 19. storočia (pdf, 261 kB)
Inventarizácia školských objektov (pdf, 201 kB)
Prvky drobnej architektúry (pdf, 582 kB)
Významné osobnosti Banskej Štiavnice vo vzťahu k objektom (pdf, 171 kB)
Významné osobnosti Banskej Štiavnice... (pdf, 202 kB)
Historické jadro Banskej Štiavnice - staré číslovanie (pdf, 201 kB)
Aktuálne názvoslovie komunikačnej siete a číslovanie domov PR HJ (pdf, 491 kB)
Typy ochrany území vo väzbe na PR Banská Štiavnica HJ a Kalvária (pdf, 531 kB)

Prílohy - časť 2
Zoznam objektov zapísaných v ÚZPF (pdf, 2,54 MB)
Zoznam objektov navrhovaných, vytipovaných, dotvárajúcich, neutrálnych a rušivých (pdf, 262 kB)
Zápisnice z konzultačných komisii č. 1 a č. 2 (pdf, 755 kB)

MAPY:

Časť I. Urbanisticko-historicky výskum
Rozbor urbanistického a stavebného vývoja sídla (pdf, 526 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt OP a PR (pdf, 287 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a súborov územia PR (pdf, 2,29 MB)
Slohová analýza objektov PR (pdf, 1,38 MB)
Stavebno-technický stav objektov PR (pdf, 1,33 MB)
Zaniknuté objekty na území PR (pdf, 712 kB)

Časť II. Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia
Širšie vzťahy - návrh disponibilných a zastavaných plôch (pdf, 625 kB)
Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 1 (pdf, 2,33 MB)
Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 2 (pdf, 1,62 MB)
Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 1,34 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia - Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária (pdf, 6,71 MB)