Prejsť na obsah
Pamiatková rezervácia Sebechleby – Stará Hora
Zásady ochrany pamiatkového územia


Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovali: Ing. arch. Ľubomír Farkaš CSc., Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renáta Lieskovská, Mgr. Martina Jarošová, Anna Puškárová, Mgr. Anna Skelton
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 97565 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Sebechleby – Stará Hora – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2094 kB)
PR Sebechleby – Stará Hora – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia (PDF, 1097 kB)
PR Sebechleby – Stará Hora – Záverečné ustanovenia (PDF, 107 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 2422 kB)
Výkres č. 2 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 247 kB)
Výkres č. 3 – Pamiatkové územie s vyznačením všetkých objektov (PDF, 229 kB)
Výkres č. 4 – Vyznačenie stavebno-technického stavu NKP na pamiatkovom území (PDF, 213 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Sebechleby – Stará Hora – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 315 kB)
PR Sebechleby – Stará Hora – Fotodokumentácia (PDF, 8067 kB)

PRÍLOHY:
Príloha 1 (PDF, 4828 kB)
Príloha 2 (PDF, 172 kB)
Príloha 3 (PDF, 72 kB)
Príloha 4 (PDF, 232 kB)
Príloha 5 (PDF, 212 kB)
Príloha 6 (PDF, 252 kB)