Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Kežmarok – Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová
Spolupráca: PhDr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Kežmarok – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 866 kB)
PR Kežmarok – Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma (PDF, 13381 kB)
PR Kežmarok – Záverečné ustanovenia (PDF, 371 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 4063 kB)
Výkres č. 2 – Mestské opevnenie (PDF, 4511 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 4095 kB)
Výkres č. 4 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3641 kB)
Výkres č. 5 – Historická katastrálna mapa z r. 1870., aktualizovaná v roku 1939 (PDF, 1123 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Kežmarok – Fotodokumentácia (PDF, 4084 kB)

PRÍLOHY:
PR Kežmarok – Historický a stavebný vývoj územia (PDF, 169 kB)
PR Kežmarok – Zoznam národných kultúrnych pamiatok (PDF, 199 kB)