Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč, Bc. Alena Olekšáková
Spolupráca: Ing. arch. Daniela Maximová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Sobota – Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia
(PDF, 587 kB)
PR Spišská Sobota – Záverečné ustanovenia (PDF, 169 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 751 kB)
Výkres č. 2 – Historická mapa (PDF, 280 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 959 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota – Fotodokumentácia (PDF, 1851 kB)

PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota – Evidenčné listy (PDF, 4054 kB)