Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Prešov
Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek Hrebeňár
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Jana Koreňová, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Darina Petranská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Prešov – Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1488 kB)
PR Prešov – Záverečné ustanovenia (PDF, 338 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1672 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2039 kB)
Výkres č. 3 – Mestské opevnenie (PDF, 1914 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2194 kB)
Výkres č. 5 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2067 kB)
Výkres č. 6 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 (aktualizovaná v roku 1933) (PDF, 1486 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Prešov – Fotodokumentácia časť A (PDF, 2728 kB)
PR Prešov – Fotodokumentácia časť B (PDF, 2015 kB)
PR Prešov – Fotodokumentácia časť C (PDF, 1268 kB)
PR Prešov – Fotodokumentácia – Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia časť D (PDF, 1411 kB)