Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Bardejov Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: PhDr. Mária Poláková
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Koreňová
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Marek Hrebeňár, JUDr. Gabriel Lukáč, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Vološčuk, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006 – 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov. Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Pamiatková rezervácia Bardejov – Zásady ochrany Pamiatkového územia (PDF, 1490 kB)
Protokol platnosti zásad PR Bardejov (PDF, 357 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 Širšie vzťahy (PDF, 2354 kB)
Výkres č. 2 Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2971 kB)
Výkres č. 3 Mestské opevnenie (PDF, 2509 kB)
Výkres č. 4 Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území PR Bardejov (PDF, 3950 kB)
Výkres č. 5 Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia PR Bardejov (PDF, 6619 kB)
Výkres č. 6 Historická mapa z roku 1868 (aktualizovaná v roku 1938) (PDF, 3145 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Časť. I PR Bardejov – Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2546 kB)
Časť. II PR Bardejov – Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2407 kB)
Časť. III PR Bardejov – Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 1665 kB)