Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť. (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu).

Register pamiatkových rezervácií

Zoznam zásad ochrany PR

 • Zásady ochrany PR Banská Bystrica

  Pamiatková rezervácia Banská Bystrica Riaditeľ: Ing. arch. Zuzana KlasováSpracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová (urbanistickohistorický výskum), Ing. arch. Zuzana Klasová (ZOPÚ)Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renata Lieskovská, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Tatiana Plavcová, Mgr. Zdenko Rusko © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Banská Štiavnica

  Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadroPamiatková rezervácia Banská Štiavnica – KalváriaZásady ochranyZodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.Autori: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Oľga Klaková, PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.Spolupráca: Ing. arch. Martin Vaščák, Konzultanti: Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD., Ing. arch. Pavol Fabian, Ing. arch. Iveta Chovanová© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Bardejov

  Pamiatková rezervácia Bardejov – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: PhDr. Mária PolákováZodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana KoreňováAutorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Marek Hrebeňár, JUDr. Gabriel Lukáč, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Vološčuk, Ing. Jozef Zajac© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Bratislava

  Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava Riaditeľ KPÚ Bratislava: PhDr. Peter JurkovičVypracovali: Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Peter AndrášiSpolupráca: Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Mgr. Filip Jaššo, PhD., Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Anna Tuhárska, 2008-2010Konzultácie: Ing. arch. Ivan Staník, Mgr. Mária BartováZáverečné úpravy: PhDr. Peter Jurkovič, Ing. arch. Mackovič, KPÚ Bratislava, 2012 UPOZORNENIE: […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Brhlovce

  Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce (PRĽA) – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, aktualizácia 2006 Spracovali: Autori: Mgr. Imrich Tóth, Mgr. Alena Dudová Spoluriešitelia: Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Róbert Daňo PhD. © Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Komárno, Senný trh 6, 945 01 Komárno, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Čičmany

  Pamiatková rezervácia ČičmanyAktualizácia zásad ochranyRiaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Riešitelia: Mgr. Zuzana Štancelová, Mgr. Vladimír Majtan,Spolupráca: Ing. Miloš Dudáš, CSc., PhDr. Jaroslava Hubková© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2007 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Kežmarok

  Pamiatková rezervácia Kežmarok – Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováSpracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva SemanováSpolupráca: PhDr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Košice

  Pamiatková rezervácia Košice – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka KPÚ Košice: Ing. Kristína MarkušováZostavili a vysvetlivky vypracovali: Ing. arch. Radoslav Mokriš – odborný garant , PhDr. Marcela Ďurišová, Ing. Jana Dvorská, Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Jozef Jarkovský, Mgr. Viera Kladeková, Mgr. Zuzana Labudová, Ing. Kristína Markušová, Mgr. Zuzana Varechová, Ing. Vladimír […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Kremnica a PZ „Územie banských diel v okolí Kremnice“

  Pamiatková rezervácia Kremnica a pamiatková zóna „Územie banských diel v okolí Kremnice“ – Zásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miroslav VavrekSpracovatelia: Ing. arch. Jarmila Maršálková, Ing. arch. Marián Čurilla, Ing. Oliver Finka, Mgr. Peter Mosný, Ing. Miroslava ŠichtováKonzultanti: Ing. arch. Ľudmila Husovská, PhD, Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD – FA STU Bratislava© […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Levoča

  Pamiatková rezervácia LevočaZásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováAutori: Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Eva Semanová, Mgr. Emília Toporcerová© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2006 – 2007 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Nitra

  Pamiatková rezervácia NitraAktualizácia zásad ochranyRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna ValekováSpracovali: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra, Ing. Darina Ulrychová, CSc. – zeleň, Mgr. Peter Bisták – archeológia© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, 2011 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Osturňa

  Pamiatková rezervácia OsturňaAktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováSpracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel LukáčSpolupráca: Bc. Alena Olekšáková© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Plavecký Peter

  Pamiatková rezervácia Plavecký PeterAktualizácia zásad ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela KvetanováVypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela KvetanováSpolupráca: Mgr. Ján Čáni© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 91701 Trnava, 2011 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Podbiel

  Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana LiptayováAutor: PhDr. Zuzana Liptayová © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1994 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Podolínec

  Pamiatková rezervácia PodolínecZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Ing. Peter GlosAutorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Prešov

  Pamiatková rezervácia PrešovAktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek HrebeňárAutorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Jana Koreňová, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Darina Petranská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Sebechleby – Stará Hora

  Pamiatková rezervácia Sebechleby – Stará HoraZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana KlasováVypracovali: Ing. arch. Ľubomír Farkaš CSc., Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renáta Lieskovská, Mgr. Martina Jarošová, Anna Puškárová, Mgr. Anna Skelton© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 97565 Banská Bystrica, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Špania dolina

  Pamiatková rezervácia Špania dolina Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana KlasováVypracovali: Ing. arch. Mária Flórová, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Zuzana Klasová, Mgr. Martin Miňo. © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2013 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Spišská Kapitula

  Pamiatková rezervácia Spišská KapitulaZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Ľubica ViničenkováAutorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Spišská Sobota

  Pamiatková rezervácia Spišská SobotaAktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováSpracovatelia: Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč, Bc. Alena OlekšákováSpolupráca: Ing. arch. Daniela Maximová© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

  Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová Hlavní riešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing.arch. Zuzana Klasová Spracovali Ing. arch. Andrea Nižňanská, Ing. arch. Anna Hojčáková, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Andrea Gregová Konzltanti: Slovenská agentúra životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenský […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Svätý Jur

  Pamiatková rezervácia Svätý JurZásady pamiatkovej starostlivosti pre mesto Jur pri Bratislave* (Svätý Jur) Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter JurkovičSpracovali: Ing. arch. Júlia Takátsová, prom. hist. Blanka Puškárová, CSc., prom. hist. Eva Križanová, prom. hist. Eva Petrášková© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1988 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Trenčín

  Mestská pamiatková rezervácia Trenčín Autori: Ing. Arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Trnava

  Pamiatková rezervácia TrnavaUrbanisticko – historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela KvetanováVypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Milan Kazimír, Ing. arch. Veronika Kšiňanová, Mgr. Zuzana Rábiková, Ing. Alexandra Jakabšicová, Mgr. Peter GrznárSpolupráca: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2012 […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Veľké Leváre – Habánsky dvor

  Pamiatková rezervácia Veľké Leváre – Habánsky DvorAktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskumRiaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter JurkovičSpracovatelia: PhDr. Peter Jurkovič – hlavný koordinátor, PhDr. Gabriela Habáňová – hlavný spracovateľ, Ing. Veronika Vagenknechtová – spracovateľ, PhDr. Peter Baxa – spracovateľ, Ing. Elena Kollárová – grafické práce© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Vlkolínec

  Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana LiptayováKolektív autorov: PhDr. Zuzana Liptayová, prom.etn. Mária Ušaková, Daniela Majzoková © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1990 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Ždiar

  Pamiatková rezervácia ŽdiarUrbanisticko – historický výskum a zásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováSpracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel LukáčSpolupráca: Mgr. Alena Olekšáková© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2008-2009 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má […] Čítať viac …

 • Zásady ochrany PR Žilina

  Mestská pamiatková rezervácia Žilina – Zásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Autorský kolektív: Ing. arch. Jara Lalková, Ing. arch. Viera Dvořáková, prom. hist. Štefánia Tóthová © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1988 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má […] Čítať viac …