Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Odbor ochrany pamiatkového fondu

Odbor ochrany pamiatkového fondu

Odbor ochrany pamiatkového fondu (niekdajší Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území) zabezpečuje výkon štátnej správy Pamiatkového úradu SR v prvom stupni s celoslovenskou pôsobnosťou vo veciach zverených mu podľa zákona. Zabezpečuje aj odborno-metodické, koncepčné a koordinačné činnosti súvisiace s ochranou, obnovou, prezentáciou a využitím pamiatkového fondu, vrátane lokalít svetového dedičstva a lokalít európskeho dedičstva. Podieľa sa na spracovaní rozborov stavu a vývoja ochrany pamiatkového fondu, koncepciách a dlhodobých výhľadoch smerovania a na základných otázkach súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu. Podieľa sa na metodickom usmerňovaní a na kontrole odbornej činnosti KPÚ a na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti úradu. Rieši a koordinuje celoslovenské odborné a výskumné úlohy, vypracúva podklady a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na realizáciu cieľov ochrany pamiatkového fondu. Podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu a spolupracuje s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

OOPF sa člení na tieto organizačné zložky:

  • a. Vedúci odboru
  • b. Referát architektonických pamiatok
  • c. Referát pamiatkových území
  • d. Referát výtvarných, umelecko-remeselných pamiatok a pamiatok histórie

 

Odbor organizačne patrí do Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností.