Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Projekty a medzinárodná spolupráca
 3. PRO MONUMENTA

PRO MONUMENTA

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou bol preddefinovaný projekt, podporený z Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu "Stratégia ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2020".

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou dal v rokoch 2014 - 2017 vzniknúť organizačnej zložke v rámci Pamiatkového úradu SR: Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP).Prostredníctvom OPÚP sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby.

Od 2. mája 2019 OPÚP začal s implementáciou nadväzujúceho projektu s názvom Pro Monumenta II.

Projekt pro Monumenta II. získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska spolu v sume 1 500 tis. € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 225 tis. € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Opäť sa jedná o preddefinovaný projekt financovaný z EEA Grats v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca", ktorého hlavným cieľom je:

Dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok tak aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok.

Trvanie implementácie projektu je 36 mesiacov: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022.

V praxy to znamená najmä rozšírenie našich inšpekčných skupín o 3 nových, vyškolených inšpektorov a adaptáciu existujúcich budov v správe Pamiatkového úradu SR pre potreby OPÚP. Inšpekcie sa v tomto čase vykonávú na pamiatkových objektoch vo vlastníctve/správe štátu, územnej, regionálnej a miestnej samosprávy, registrovaných cirkví v SR, ktoré sú verejne dostupné. Tieto inšpekcie nie sú spoplatňované. Na požiadanie sa vykonávajú aj inšpekcie pamiatok vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré predkladajú žiadosti do dotačného systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6, ako podklad pre rokovanie komisie pri posudzovaní žiadostí. Je vybraných 30 pamiatok, kde v minulosti už boli vykonané inšpekcie a vypracovaná TSKP, ktoré sa opäť podrobia našej prehliadke a skontroluje sa splnenie odporúčaných prác pomenovaných v správe.
 

Efektivita práce všetkých troch tímov sa okrem ich posilnenia o jedného inšpektora zvýšila aj zavedením používania dronov na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky či doplnením tímovej výbavy o menšiu pojazdnú dielňu. Výpovedná hodnota hlavného výsledku vykonaných inšpekcií – Technických správ o pamiatke - sa pre vlastníka/správcu ku koncu trvania projektu navýši prostredníctvom výpočtu predpokladanej ceny opráv, ktoré vyplynú z inšpekcie. 
 

Školiace strediská a regionálne centrá OPÚP PÚ SR - Pro Monumenta vzniknú v rámci existujúcich vhodných objektov v správe Pamiatkového úradu SR a to v rámci KPÚ Trnava, KPÚ B. Bystrica – pracovisko B. Štiavnica a KPÚ Prešov – pracovisko Levoča. Každé zo školiacich stredísk bude mať svoje hlavné remeselné zameranie a to nasledovne:

Trnava – vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky, zámočníctvo
Banská Štiavnica – tesárstvo, štiepanie šindľov, stolárstvo
Levoča – klampiarstvo, umelecké klampiarstvo, tesárstvo

Obnovené a adaptované objekty PÚ SR na to vybrané, budú mať administratívnu časť pre inšpektorov PM a časť výučbovú – vhodnú na teoretickú výučbu pre 10-12 ľudí, ako aj špecifické remeselné dielne, sklady na nástroje a materiál, či garáže pre pojazdné dielne. Dielne budú slúžiť nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako dielne inšpektorov Pro Monumenta. Plánujeme zorganizovať 4 podujatia s názvom "Deň odkvapov" historických centrách miest Skalica, Banská Štiavnica, Kežmarok a Levoča, počas ktorých sa všetci naši 12ti inšpektori nehnuteľných pamiatok budú snažiť za pomoci lokálnych vlastníkov/správcov pamiatok vyčistiť čo najviac odkvapov. Sledujte našu sekciu Aktuality alebo FB profil Pro Monumenta a dozviete sa viac.

Oba implementované projekty Pro Monumenta – prevencia údržbou & Pro Monumenta II. vychádzjú z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí.


Základné ciele projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou implementovaného v rokoch 2014 - 2017 boli:

Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“. 

Základné informácie o projekte – zhrnutie:
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017. 
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov 
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu:

 • zmonitorovanie 221 nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 • vytvorili sa 3 trojčlenné monitorovacie tímy, pôsobiace v rámci celej SR: komplexne zaškolení a technicko-organizačne vynikajúco zabezpečení inšpektori pamiatok
 • bolo pripravených 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
 • na stiahnutie sme nachystali 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok: kliknite na časť “pre vlastníka”
 • zorganizovali sme 3 stretnutia s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
 • vytvorili sme túto webstránku projektu, ktorej veľký benefit je aj rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého vlastník/správca pamiatky žiada Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR o vykonanie monitoringu stavebno-technického stavu pamiatky

  Ako bol projekt a jeho dopady na oblasť kultúrneho dedičstva vyhodnotený si môžete prečítať v Evaluačnej správe ku celému programu. Projekt CLTTPP001 Pro Monumenta - prevencia údržbou je hodnotený v rámci celej správy, najmä však na stranách 29-31.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Kontakt:

Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Prechod na stránku:
Projekt Pro Monumenta
Finančný mechanizmus EHP
Úrad vlády SR

Projektový manažér a vedúci OPÚP: 
Mgr. Branislav Rezník
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464334; +421 905 483 561

Odborný koordinátor: 
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464304; +421 905 365 898