Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Projekty a medzinárodná spolupráca
 3. PAMIS

Pamiatkový informačný systém (PAMIS)

logo_new_pusr.jpg
logo_mindop_eu_fond.jpg
mirri-sr.png

Názov a sídlo prijímateľa: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 3946/6, 814 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Názov projektu: Pamiatkový informačný systém

 

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 06/2019 – 09/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 691 908,00 EUR

Spôsob financovania projektu: 75,293 % príspevku z EFRR, 13,287 % príspevku zo štátneho rozpočtu, 11,420 príspevku pro-rata

Identifikácia projektu:
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Stručný popis projektu:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, vykonáva 1. a 2. stupňovú štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou prostredníctvom 8 krajských pamiatkových úradov (KPÚ) v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu Pamiatkového informačného systému (PAMIS), nového integrovaného informačného systému bude PÚ SR poskytovať elektronické služby pre občanov a podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné data-sety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk).

Predmet projektu:

 • zavedenie 16 elektronických služieb s úrovňou elektronizácie 4 (typu služba občanovi, služba podnikateľovi a služba verejnej a štátnej správe viď. META IS), úplná END-TO-END komunikácia, ktorá zodpovedá 12 najpočetnejším procesom výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR
 • elektronizácia 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR s automatizovanými procesnými krokmi
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Cieľ projektu PAMIS:

 • skrátiť dĺžku trvania procesu výkonu štátnej správy zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov
 • implementovať optimalizáciu poskytovaných služieb Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov voči občanom a podnikateľom v zmysle Národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, časť Dizajn TO-BE procesov, realizovaného Ministerstvo vnútra SR
 • efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR zavedením automatizácie postupov a elektronizácie procesov prostredníctvom PAMIS
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Výkonnostný (merateľný) ukazovateľ projektu PAMIS:

 • Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s celkovou cieľovou hodnotou: 1,000

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie odkazy:
www.mindop.sk
www.eufondy.sk

Link na fotogalériu:  obsah bude priebežne aktualizovaný
Link na priebežné informácie:  obsah bude priebežne aktualizovaný