Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Obnova strechy Kostola sv. Márie Magdalény v Rakovnici

Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad zo severozápadu na obnovovaný kostol v auguste 2023. Foto: K. Ďurian

Kostolík nazývaný zľudovene aj Magdolna, ktorého vznik je datovaný do románskeho obdobia, je dlhodobo v zanedbanom stave. Chátra už od 70. rokov 20. storočia, keď na ňom síce bola obyvateľmi obce svojpomocne realizovaná výmena strechy za dočasnú s falcovanou plechovou krytinou a jednoduchým krovom z tyčoviny, ale v ďalšom procese obnovy sa už nepokračovalo. Občianske združenie Gotická cesta, zastúpené predsedom Ing. Miroslavom Boldišom, preto v predchádzajúcom období iniciovalo jeho komplexnú obnovu, ktorú zabezpečuje organizačne v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Rožňava zastúpenou dekanom Mgr. Gabrielom Rákaiom a starostkou obce Rakovnica Ing. Radoslavou Uhrinovou.

Aktuálnej obnove predchádzal pamiatkový architektonicko-historický výskum realizovaný v roku 2019 Pamiatkovým úradom SR Bratislava, resp. autorským kolektívom v zložení: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., Mgr. Michaela Kalinová, PhD., Mgr. Jana Piecková a Mgr. Vladimír Majtan. Súčasťou pamiatkového výskumu bol aj príslušný návrh obnovy kostolíka, podľa ktorého prebieha aktuálny proces obnovy. Projekt strechy podľa ideového návrhu z výskumu spracoval v roku 2023 Ing. Lukáš Kramarčík (Chronogram, s. r. o.) a tesárske i pokrývačské práce následne realizoval Jozef Harčár (ROD - HAR s. r. o., Hervartov, okr. Bardejov). Pamiatkový odborno-metodický dohľad nad priebehom celého procesu mala Ing. Dagmar Gdovinová Tomášová z Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Rožňava spolu s Ing. arch. Karolom Ďurianom, PhD.

Nová konštrukcia krovu tvarovo vychádza z typológie typických krokvových hambálkových krovov bez pozdĺžneho viazania a s vyššími námetkami. Tieto sú typické pre obdobie neskorej renesancie a baroka. Konštrukcia krovu je prevedená zo smrekového dreva a ako krytina boli použité pílené a hĺbkovo impregnované smrekové a jedľové šindle. Rekonštruovaná bola aj malá sanktusníková vežička nad loďou kostola, ktorá je dokumentovaná na historických fotografiách z roku 1962, dokladajúcich stav pred poslednou výmenou strechy. Pri realizácii súčasnej strechy bol dôraz kladený na zachovanie originálnych neskororenesančných dubových pomúrnic historickej krovovej konštrukcie, datovaných dendrochonologicky Ing. T. Kynclom do rokov 1684 – 1701 a 1692/93. Nová konštrukcia krovu sa na historické pomúrnice napojila tak, aby bola vytvorená replika historickej konštrukcie západného predsunutého zastrešenia vo forme otvoreného prístrešku s funkciou predsiene. Zachované ostali taktiež unikátne drevené neskororenesančné, resp. ranobarokové dubové a jedľové tiahla spevňujúce murivo nad klenbou svätyne dendrochronologicky datované do roku 1686 – 1703.

Obnova strechy v tomto roku predstavuje I. etapu komplexnej obnovy kostolíka, na ktorú by mala nadviazať II. etapa obnovy týkajúca sa sanácie vlhkosti, prípravy projektovej dokumentácie obnovy interiéru kostola a reštaurovania jeho západnej fasády. Veríme, že práce budú plynulo pokračovať a kostolíku sv. Magdalény sa po dlhšom období podarí prinavrátiť dobrý stav so zachovaním autentickej historickej hodnoty.

Spracovali: M. Kalinová, PÚSR a K. Ďurian, KPÚ Žilina

 

Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad zo severozápadu na obnovovaný kostol v auguste 2023. Foto: K. Ďurian
Rakovnica-kostol_01.jpg
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, stav z 2. polovice 70. rokov. Archív PÚ SR Bratislava
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad zo severozápadu, stav v roku 2019. Foto: M. Kalinová
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad zo severozápadu po výmene strechy. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad na severnú fasádu. Foto: M. Kalinová, 2019
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, južná fasáda kostola. Foto: M. Kalinová, 2019
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, južná fasáda kostola  s obnovenou strechou. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, západná fasáda kostola s predsieňou v roku 2019. Foto: M. Kalinová
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, západná fasáda kostola s novou strechou predsiene. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad z juhozápadu na konštrukciu prestrešenia predsiene. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad do západnej časti podkrovia na konštrukciu krovu z roku 1970. Foto: M. Kalinová. 2019
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad na východnú stranu podkrovia nad svätyňou s konštrukciou krovu z roku 1970. Foto : M. Kalinová, 2019
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, podhľad na krovovú konštrukciu západnej predsiene v roku 2019. Foto: M. Kalinová
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, podhľad na krovovú konštrukciu prestrešenia západnej predsiene v súčasnosti. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad na konštrukciu prestrešenia západnej predsiene v roku 2019 Foto: M. Kalinová
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail realizácie novej stojky prestrešenia v auguste 2023. Foto: K. Ďurian
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail. prestrešenia predsiene po ukončení prác v októbri 2023. Foto: M. Kalinová
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, pohľad zo severozápadu na obnovovaný kostol v auguste 2023. Foto: K. Ďurian
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, interiér kostola počas výmeny strešnej konštrukcie, v auguste 2023. Foto: K. Ďurian
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail riešenia námätkov strešnej konštrukcie predsiene. Foto: K. Ďurian, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail riešenia námätkov s laťovaním. Foto: K. Ďurian, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail šindľovej krytiny predsiene. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, detail riešenia sanktusníka na streche z roku 1970. Foto: M. Kalinová, 2019
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, identický detail riešenia sanktusníka na obnovenej streche. Foto: M. Kalinová, 2023
Rakovnica, Kostol sv. Márie Magdalény, strecha so šindľovou krytinou po obnove. Foto: M. Kalinová, 2023