Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nepredpokladaný nález stredovekých fresiek v sakristii kostola v Sáse v okrese Zvolen

Ukrižovanie na východnej stene vpravo od okenného otvoru

V rímskokatolíckom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1111/1 na parc. KN-C č. 1 v  k. ú Sása, okr. Zvolen, došlo pri obnove interiéru sakristie k nepredpokladanému nálezu stredovekých nástenných malieb. Maľby na klenbe a východnej stene sakristie boli objavené v novembri 2022 v priebehu prác na oprave omietok a novom nátere klenby a stien. Nález nástenných malieb kostola telefonicky oznámil vlastník 7. 11. 2022 Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica (KPÚ Banská Bystrica).

Pri prácach na obnove – oprave novej omietkovej vrstvy a realizácii nového náteru na klenbe a stenách sakristie  došlo k uvoľneniu častí narušených a nestabilných starších omietkových vrstiev. Pri miestnom zisťovaní boli maľby identifikované na dvoch miestach priestoru – na východnej stene, vpravo (západne) od okenného otvoru bola identifikovaná časť výjavu Ukrižovaného Krista, vo vrchole klenby bola identifikovaná tvár Krista a vpravo na klenbe symbol evanjelistu sv. Mareka. Ďalej boli vnímateľné dva konsekračné kríže.

Na základe nepredpokladaného nálezu KPÚ Banská Bystrica rozhodol o realizácii reštaurátorského výskumu a spracovaní návrhu na reštaurovanie z dôvodu, že omietkové vrstvy v sakristii boli narušené a nestabilné, po murive viedli trhliny a praskliny – preto bez včasnej záchrany a ochrany nálezu by mohlo dôjsť k jeho zániku. Urýchlene bol  reštaurátorom Rudolfom Borošom vykonaný reštaurátorský výskum a bola spracovaná spáva z reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie (2022). 

Až na základe realizovania prvej záchrannej etapy reštaurátorských prác Rudolfom Borošom v roku 2023 bolo možné identifikovať rozsah, ikonografiu a kvalitu zachovaných nástenných malieb na klenbe, východnej a častiach severnej a západnej steny sakristie.

Na čelnej východnej stene sakristie bol identifikovaný pôvodný lomený oblúk gotického okenného otvoru, ktorý bol sekundárne upravený do súčasnej pravouhlej podoby. Pod okenným otvorom bol nájdený odtlačok pôvodného murovaného oltára a vpravo (západne) od oltára sa zachoval otvor v stene, pravdepodobne sanktuárium. V horizontálnom páse medzi oltárom a okenným otvorom boli nájdené tri portréty – v strede Ježiš Kristus a po bokoch dve neznáme svätice. Na ľavej (severnej) strane okenného otvoru bola nájdená postava svätice s korunou (sv. Katarína Alexandrijská, ktorej je zasvätený kostol?) a vedľa nej stavba (veža?). Na pravej (západnej) strane bol odkrytý výjav Ukrižovania Krista s postavou sv. Jána Evanjelistu na pravej strane v ruke s atribútom – knihou. Vo vrchole klenby je Maiestas Domini  – polpostava Krista v mandorle v životnej veľkosti; po jeho pravej (severnej) strane klenby sú symboly evanjelistov s nápisovými páskami: Matúša (človek s krídlami, resp. anjel) a Mareka (lev s krídlami); na protiľahlej strane (južnej) sú symboly: Jána (orol) a Lukáša (býk s krídlami). V pásoch na stenách sa pod symbolmi evanjelistov zachovali fragmenty malieb svätíc, pravdepodobne tri postavy na každej strane.

Rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej bol postavený koncom prvej polovice 13. stor. na návrší na obcou Sása ako jednolodie, typologicky odvodené a zjednodušené z trojoloďovej baziliky – tento typ sa uplatnil v stredoslovenskej banskej oblasti. Kostol patrí v regióne bývalej historickej Zvolenskej stolice k významným pamiatkam popri stredovekých románskych kostoloch v Dobrej Nive a Babinej (taktiež s potenciálnym výskytom stredovekých nástenných malieb). V objekte nebol doteraz realizovaný žiadny pamiatkový výskum.

Maľba zatiaľ nebola vyhodnotená z umelecko-historického hľadiska, napriek chýbajúcemu vyhodnoteniu sú však už dnes jednoznačné jej pamiatkové hodnoty: historická, technická (technologická), výtvarná a umelecko-remeselná.

Vo vzťahu k priestoru dnešnej sakristie je výzdoba  monumentálna, sprostredkovala priamy kontakt veriaceho „tvárou v tvár“ s vykupiteľom sveta.

Na základe konzultácii s reštaurátorom Rudolfom Borošom je maľba pravou freskou s veľmi kvalitným technologickým vyhotovením, pričom veľmi kvalitná je aj z výtvarného hľadiska (portréty postáv). Reštaurátor predpokladá, že boli namaľované majstrom pochádzajúcim z Talianska. V prípade zobrazenia Maiestas Domini je možné uvažovať, že na umelca malo vplyv byzantské umenie.

 

Andrea Gregová, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica

Foto: Andrea Gregová

Celkový pohľad na nález v sakristii
Maiestas Domini – polpostava Krista v mandorle v životnej veľkosti, klenba
Symboly evanjelistov, klenba, južná strana, vpravo od okenného otvoru
Symboly evanjelistov, klenba, severná strana, vľavo od okenného otvoru
Otlačok murovaného oltára, východná stena pod okenným otvorom
Detail troch portrétov, východná stena pod okenným otvorom
Svätica na východnej stene, vľavo od okenného otvoru
Ukrižovanie na východnej stene vpravo od okenného otvoru
Svätica pod pásom so symbolmi evanjelistov na južnej stene