Prejsť na obsah

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Žiadateľ o vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadosť o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu predloží nasledovné podklady:

 1. profesijný životopis žiadateľa
 2. doklad o dosiahnutom vzdelaní
 3. doklad o odbornej praxi
 4. odborná prax v oblasti výskumu (prehľad realizovaných výskumov) 
  • a) pre archeologický výskum: súpis spracovaných nálezových správ z realizovaných výskumov
  • b) pre architektonicko – historický výskum: súpis spracovaných nálezových správ a odborných materiálov viažúcich sa k realizovaným výskumom
  • c) pre urbanisticko – historické výskumy: súpis spracovaných zásad a odborných materiálov viažúcich sa k výskumom
  • d) pre umelecko – historické výskumy: súpis odborných materiálov viažúcich sa k realizovaným výskumom
  • poznámka:
   – v prípade, že súčasťou vyššie uvádzaných nálezových správ, zásad a odborných materiálov ako výstupov z realizovaných výskumov sú aj zápisy zo záverečných odborných komisii, resp. odborné posudky k jednotlivým zásadám a odborným materiálom, je potrebné ich priložiť k žiadosti o vypracovanie odborného posudku Pamiatkovým úradom SR.
   – v období po získaní požadovanej odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu v zmysle § 35 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu), je potrebné priložiť k žiadosti aj odborné hodnotenie účasti žiadateľa na výskumnej činnosti.
 5. publikačná činnosť
 6. prednášková činnosť