Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa KPÚ Prešov

3.11.2022 | Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, objekt Teniscentra č. 14040, na pozemku KN-C parc. č. 48/3 v k. ú. Tatr…

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

26.10.2022 | „Bielická Oáza – I. etapa“ v k. ú. Veľké Bielice v Meste Partizánske investora: generation building SE, v zastúpení: ARDIS ZH, s.r.o. &#8…

Úradná tabuľa PÚ SR

2.11.2022 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia sadovníckej úpravy na parcele reg. „C“ 3, 4493, 4493 a príkostolného cintorína na …

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

26.10.2022 | „TA_OKI_Suchá nad Parnou, VNK, TS, NNK“, navrhovanej v katastrálnom území Suchá nad Parnou – oznámenie o začatí konania o nevyhnutn…

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

3.11.2022 | „Čakajovce 8 RD TS, VNK, NNK“, v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 VN káblové vedenie s ÚOK, SO 02 VN…

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

21.10.2022 | „Univerzitná nemocnica sv. Martina – sekundárne dopravné napojenie“, k. ú. Martin – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka k…

Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

3.11.2022 | Bratislava, Kozia ul. č. 22, k.ú. Staré Mesto udržiavacie práce na fasáde – oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti…

Úradná tabuľa KPÚ Košice

Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica


Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie