Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa KPÚ Prešov

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

Úradná tabuľa PÚ SR

30.03.2023 | Cintorín vojnový v obci Mikulášová, okres Bardejov, k. ú. Mikulášová – rozhodnutie vo veci vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku …

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

22.03.2023 | „1417BR Modranka, optické pripojenie“, stavba navrhovaná v katastrálnom území Modranka, mesta Trnava – oznámenie o vydaní rozhodnut…

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

30.03.2023 | „Nové Zámky, Sprístupnenie územia pri teplárni“, kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky – oznámenie o začatí správneho konania vo vec…

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

27.03.2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území pre stavbu oplotenia n…

Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

Úradná tabuľa KPÚ Košice

Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica


Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie