Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa KPÚ Prešov

13.09.2023 | „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ v obci Ždiar, Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ždiar – Horný koniec – rozhodnutie…

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

19.09.2023 | „Bojnice Bažantnica Castor &Pollux HePa Consulting  SO 704 dopravné stavby SO 672 odvedenie dažďových vôd SO 902 oporný múr“ stavba v…

Úradná tabuľa PÚ SR

18.09.2023 | Cintorín vojnový v obci Výrava – Pod Kudrovcom, okres Medzilaborce, parc. č. reg. KN C 607 a parc. č. reg. KN E 1328, k. ú. Výrava &#8211…

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

13.09.2023 | Hlohovec, Hlohová 25, súp.č. 83, parcela 268 v kat.úz. Hlohovec, Pamiatková zóna Hlohovec – oznámenie o začatí správneho konania vo…

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

13.09.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh ÚO02459“, v k. ú. Dubník, okr. Nové Zámky – oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutno…

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

11.09.2023 | „F2BTS 1974BB Žilina – Lietavská Lúčka“, líniová stavba v k. ú. Bytčica a Lietavská Lúčka – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať pre…

Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

Úradná tabuľa KPÚ Košice

Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica


Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie