Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa KPÚ Prešov

11.8.2022 | Sabinov, Námestie slobody č. 51, parc. KN-C č. 66/3, 67/1, k.ú. Sabinov – prístavba dvoch dvorových krídel k hlavnému objektu nachád…

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

25.7.2022 | „RFO Ilava – Lednické Rovne“ líniová stavba, k. ú. Pruské, Dulov, Lednické Rovne, Dolná Breznica rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať arche…

Úradná tabuľa PÚ SR

4.8.2022 | Tunel železničný (Čremošniansky tunel) v k. ú. Čremošné, k. ú. Mošovce, k. ú. Dolný Harmanec – oznámenie o zápise národnej kultúrnej …

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

11.8.2022 | „Pastuchov rekonštrukcia vodovodu“, navrhovanej v k. ú. Pastuchov, obec Pastuchov, okres Hlohovec – oznámenie o predložení odvolania…

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

11.8.2022 | „IBV Veľký Lapáš – 16 RD“, v rozsahu stavebných objektov: Rekonštrukcia TS, Distribučný NN rozvod, Elektrické NN prípojky, kat…

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

8.8.2022 | „PE_G1_Brodzany, VNK,TS,NNK“ v k. ú. Brodzany, obec Brodzany – oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeolog…

Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

29.7.2022 | Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne Bratislava – CMO, rekonštrukcia oplotenia bytového domu na ul. Palisády 23 – …

Úradná tabuľa KPÚ Košice

Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica


Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie