Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
  4. Archeologické nálezy
  5. Archeologické nálezy v správe Pamiatkového úradu SR
  6. Depozitár archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

Depozitár archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

Kontakt: depozitar@pamiatky.gov.sk

Upozornenie: aktuálne je prístup do depozitára možný len po dohode s pracovníkmi odboru archeológie Pamiatkového úradu SR prostredníctvom e-mailu depozitar@pamiatky.gov.sk.

SPRÁVA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV PAMIATKOVÝM ÚRADOM SR

Depozitár archeologických nálezov slúži na dočasné alebo trvalé uskladnenie archeologických nálezov v správe Pamiatkového úradu SR. Jeho prevádzka sa riadi Depozitárnym poriadkom Depozitára archeologických nálezov - smernica č. 5/2020 (pdf, 2,83 MB) a zabezpečuje ju odbor archeológie Pamiatkového úradu SR. Depozitár spravuje Správca depozitára alebo pracovníci odboru archeológie.

Archeologické nálezy sa do depozitára prijímajú na dočasné uloženie (kým nebudú prevedené do správy alebo vlastníctva inej oprávnenej inštitúcie) alebo na trvalé uloženie; vydávajú sa na základe prevodu ich správy alebo vlastníctva alebo na základe výpožičky na dobu určitú. V priestoroch depozitára je možné nálezy sprístupniť na ich prezenčné štúdium. Žiadosť o sprístupnenie nálezov na prezenčné štúdium adresujte na e-mailovú adresu depozitára.

Postup pri prijímaní a vydávaní archeologických nálezov sa riadi uvedeným depozitárnym poriadkom.

ODOVZDÁVANIE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV DO DEPOZITÁRA

Spôsob a podmienky odovzdávania archeologických nálezov, ako aj ich prijímania do Depozitára archeologických nálezov upravujú dve samostatné inštrukcie, v závislosti od času ukončenia archeologického výskumu, z ktorého tieto nálezy pochádzajú:

- pre archeologické výskumy ukončené do 31. 12. 2020 - Inštrukcia k odovzdávaniu archeologických nálezov do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR pre nálezy pochádzajúce z výskumov ukončených do 31. 12. 2020 (pdf, 491 kB)

- pre archeologické výskumy ukončené od 01. 01. 2021 - Inštrukcia k odovzdávaniu archeologických nálezov do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR pre nálezy pochádzajúce z výskumov ukončených od 01. 01. 2021 (pdf, 495 kB)

Súčasťou inštrukcií sú prílohyvzory dokumentov súvisiacich s odovzdaním a správou archeologických nálezov Pamiatkovým úradom SR:

1. Žiadosť o realizáciu odovzdania archeologických nálezov Pamiatkovému úradu SR (xlsx, 13,13 kB)

2. Zoznam odovzdávaných krabíc – VZOR (docx, 16,31 kB)

3. Vyjadrenie sa k sprístupneniu nálezov a výskumnej dokumentácie (docx, 22 kB)

4. Popis krabice s nálezmi – VZOR (docx, 17,49 kB)

5. Prírastkový katalóg – VZOR (xlsx, 12,67 kB)

Pri vzoroch sú dôležité uvedené údaje; forma týchto dokumentov sa môže odlišovať.

Inštrukcie k odovzdávaniu archeologických nálezov do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR sa priebežne aktualizujú na základe skúseností z kontroly doteraz odovzdaných nálezov. O všetkých zmenách budú oprávnené osoby informované.

V prípade výnimočných nálezov, špecifického druhu nálezov alebo akýchkoľvek problémov a otázok, napríklad spojených s odbornými analýzami či konzerváciou nálezov a pod., odporúčamevopredkontaktovať odbor archeológie Pamiatkového úradu SR/správcu depozitára, aby bolo možné nájsť najvhodnejšie riešenie pre ochranu nálezov a ich vedecké využitie.

Komunikácia so správcom depozitára alebo s inou zodpovednou osobou z odboru archeológie Pamiatkového úradu SR prostredníctvom e-mailu depozitar@pamiatky.gov.sk.