Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Ochrana pamiatok
 3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
 4. Archeologické nálezy
 5. Archeologické nálezy v správe Pamiatkového úradu SR
 6. Prevody vlastníctva/správy archeologických nálezov

Prevody vlastníctva/správy archeologických nálezov

Snahou Pamiatkového úradu SR je, aby archeologické nálezy boli trvalo deponované v regionálnych alebo špecializovaných múzeách, teda v inštitúciách najvhodnejších pre ich uschovanie z odbornej stránky a z hľadiska ich prezentácie pred verejnosťou.

Pamiatkový úrad SR môže nálezy v jeho správe previesť len:

 • do vlastníctva samospráv (samosprávne kraje a obce), do správy nimi zriadených múzeí,
 • do správy múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvom, Národnou bankou Slovenska).

POSTUP PRI PREVODE SPRÁVY/VLASTNÍCTVA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV

Nálezy podľa pamiatkového zákona prevádza Pamiatkový úrad SR na základe zmluvy o prevode vlastníctva archeologických nálezov alebo zmluvy o prevode správy archeologických nálezov. Prevod sa môže zrealizovať na základe podnetu (žiadosti) múzea, ktoré má o nálezy záujem, alebo na základe vlastného podnetu Pamiatkového úradu SR. Ak archeologické nálezy pochádzajú z archeologických výskumov, realizovaných regionálnymi múzeami, ktoré si ich plánujú ponechať v ich vlastných depozitároch, resp. zbierkach, je potrebné požiadať Pamiatkový úrad SR o prevod vlastníctva týchto nálezov.

Postup pri prevode:

 • žiadosť o prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov
  •  podáva múzeum, ktoré realizovalo archeologický výskum, z ktorého nálezy pochádzajú, a to najskôr po odovzdaní výskumnej dokumentácie Pamiatkovému úradu SR na posúdenie. Súčasťou žiadosti je zoznam archeologických nálezov, resp. prírastkový katalóg, v elektronickej upraviteľnej forme (MS excel alebo word). Žiadosť má formu tabuľky so zoznamom archeologických výskumov, z ktorých nálezy budú predmetom prevodu: vzor žiadosti o prevod archeologických nálezov (xlsx, 12,04 kB).
  • môže podať múzeum, ktoré má záujem o nálezy v správe Pamiatkového úradu SR, ktoré pochádzajú z regiónu jeho pôsobnosti alebo sa na daný okruh nálezov špecializuje. V žiadosti múzeum špecifikuje, o ktoré konkrétne nálezy má záujem.
  • je potrebné zaslať elektronicky na e-mail podatelna@pamiatky.gov.sk alebo poštou na adresu Pamiatkového úradu SR.
 • Pamiatkový úrad SR oznámi múzeu začiatok prevodu alebo, v prípade prevodu z vlastného podnetu, žiada múzeum o súhlas s prevodom do vlastníctva jeho zriaďovateľa, do správy múzea,
 • Pamiatkový úrad SR komunikuje so zriaďovateľom múzea ohľadom súhlasu s prevodom a s uzatvorením zmluvy o prevode (návrh zmluvy, pripomienky, podpis zmluvy, jej zverejnenie),
 • po podpise zmluvy sú nálezy fyzicky odovzdané a prevzaté do príslušného múzea, následne nálezy preberie zriaďovateľ do svojho vlastníctva/správy preberacím protokolom. Ak sú už nálezy deponované v priestoroch múzea (napr. pochádzajú z vlastného výskumu múzea), preberací protokol k zmluve sa podpisuje súčasne s podpisom zmluvy (nie je potrebné fyzické prevzatie nálezov).

Nálezy, o ktoré múzeá neprejavia záujem (napríklad z dôvodu zaplnenia kapacity ich depozitára), zostávajú v správe Pamiatkového úradu SR, uložené v priestoroch Depozitára archeologických nálezov. Nálezy môžu byť vypožičané na základe zmluvy o výpožičke.