Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Príkladná komplexná obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici v Pezinku

KPÚ Bratislava
Fasáda domu na Holubyho ul. po obnove – zdroj: archív KPÚ BA

Pezinok je obľúbená lokalita neďaleko Bratislavy, ktorá v posledných desaťročiach narástla z malého vinohradníckeho mestečka pod Karpatami na živé mesto so všetkými negatívami aj pozitívami, ktoré nárast počtu obyvateľov so sebou prináša. Centrum mesta Pezinok je charakteristické viac aj menej homogénnymi plochami zachovanej historickej radovej zástavby často na renesančných, niekde aj stredovekých základoch. Pri živelných úpravách objektov, ktoré neboli samostatne pamiatkovo chránené ako nehnuteľné kultúrne pamiatky zanikali pamiatkové hodnoty nielen týchto konkrétnych objektov, ale aj pamiatkové hodnoty historického jadra ako celku. Z tohto dôvodu bola v roku 2018 vyhlásená Pamiatková zóna Pezinok, pričom na jej území sa nachádza veľké množstvo kultúrnych pamiatok evidovaných v ÚZPF SR, a to najmä meštianske a vinohradnícke domy. Jedným z týchto objektov je aj meštiansky dom na Holubyho ulici č.23, ktorý bol zapísaný do ÚZPF SR v roku 2016 a v nedávnom období prešiel komplexnou obnovou, ktorá bola ocenená ako príkladná obnova v roku 2021.

Dom má svoju bohatú históriu, keďže stojí na jednej z dvoch hlavných ulíc stredovekého mesta, ktorá končila mestskou bránou. Vystriedal viacero majiteľov, pričom počas celej druhej pol. 20. st. bol vo vlastníctve štátu, resp. mesta Pezinok a slúžil ako sociálne bývanie, čo na jednej strane neprispelo k jeho dobrému stavebno-technickému stavu, na strane druhej však absencia modernizačných zásahov uchránila jeho historické prvky pred nevhodnými úpravami, typickými pre prelom 20. a 21. storočia. V roku 2017 kúpila od Mesta Pezinok tento dom súkromná spoločnosť Development In Slovak Investments, s.r.o., ktorej štatutármi sú Ing. Viliam Frič s manželkou.

Objekt leží na pozdĺžnej parcele siahajúcej až k hradobnému múru. Pamiatkový a archeologický výskum, oba realizované ako príprava pre obnovu, identifikovali ako najstaršiu časť objektu kamenné murivo v severnom dvorovom trakte - datované približne do obdobia pol. 16. st. Následne prešiel dom rôznymi fázami úprav, z ktorých prezentovaná je aj fáza zo 17. storočia, napr. vo forme obnovenej renesančnej arkády na dvorovej fasáde severného krídla. V roku 1910 prešiel dom významnou a čitateľnou úpravou kedy bol nadstavaný o jedno podlažie a uličná fasáda získala svoju secesnú podobu, pričom ide o pomerne zriedkavý príklad tohto architektonického a výtvarného štýlu v rámci mesta Pezinok.

Prvé rozhodnutie k zámeru obnovy bolo KPÚ BA vydané v roku 2019, v ktorom vzhľadom na rozsah plánovanej obnovy a stav poznania, ako vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav požadoval vykonanie architektonicko-historického výskumu, drevárskeho a statického posudku drevených konštrukcií, ako aj zhodnotenie celkového stavebno-technického stavu s návrhom opatrení na nápravu porúch. Zvolená metodika obnovy rešpektovala zistenia pamiatkového výskumu: „Dom meštiansky, Holubyho ul. 23, Pezinok, architektonicko-historický výskum“, autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, február-marec 2019 a jej cieľom bolo vhodným spôsobom (reštaurátorským a umelecko-remesleným) obnoviť historické prvky a konštrukcie tak, aby finálne riešenie vytváralo harmonický celok prezentujúci historický vývoj domu. Zámerom vlastníka bolo vytvorenie novej koncepcie, ktorá by do domu vrátila spoločenský život (reštaurácia, kaviareň a viecha), z čoho vyplývali mnohé novodobé technické nároky, napr. aj na úsporu energie, požiarnu bezpečnosť, vetranie, presvetlenie, odvlhčenie a pod., ktoré bolo potrebné skĺbiť s požiadavkami pamiatkovej ochrany. Počas obnovy boli nedeštruktívnym spôsobom odvlhčené pivničné priestory (napr. odvetranými podlahami), taktiež boli obnovené pôvodné otvory a výplne (formou repasu aj kópie), pôvodné omietky, v zadnej časti parcely sa zachoval pôvodný vinohrad, ktorý vlastník plánuje zachovať. Uličná fasáda so secesnou výzdobou bola umelecko-remeselne obnovená podľa historických fotografií a nálezov zo sondážneho prieskumu, vrátane okenných výplní a je ukážkovou secesnou fasádou v rámci domoradia Holubyho ulice a Pamiatkovej zóny Pezinok.

Investor: súkromné zdroje, Development In Slovak Investments, s.r.o., Myslenická 2/C/4660, 902 01 Pezinok, Ing. Viliam Frič.
Umelecko-remeselné práce: Peter Hnízdo, Stuckprodukt, s.r.o.; Pintera, Rastislav Branderský, Woodmart s.r.o, Róbert Sokol, firma Rodekov;  Apis s.r.o., Prestigstone s.r.o.

 

Spracovali: Mgr. Marta Belohorcová a Ing. arch. Petra Dimunová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

 

Fasáda domu na Holubyho ul. po obnove – zdroj: archív KPÚ BA
Fasáda domu na Holubyho ul. po obnove – zdroj: archív KPÚ BA
Dvor meštianskeho domu po obnove – zdroj: www.prikladnaobnova.sk
Výmaľba klenby po obnove – zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Dom meštiansky po obnove, zdroj: archív KPÚ BA
Historická fotografia meštianskeho domu na Holubyho ul. v Pezinku, zdroj: www.prikladnaobnova.sk
Historická fotografia meštianskeho domu na Holubyho ul. v Pezinku, zdroj: www.prikladnaobnova.sk
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA
Stav meštianskeho domu pred obnovou, zdroj: archív KPÚ BA