Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO
  4. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
  5. Riadiaca skupina lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Riadiaca skupina lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Riadiaca skupina lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“ bola vytvorená dňa 19.2.2008 pre zabezpečenie riadenia lokality vtedy navrhovanej, dnes už zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Všetci členovia prehlásili, že sa budú spoločne podieľať na riadení a zabezpečení zachovania jedinečnej svetovej (univerzálnej) hodnoty, pre ktorú sú „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“ navrhované do Zoznamu svetového dedičstva (UNESCO).

Všetkými dostupnými prostriedkami a spojením úsilia urobia všetko, čo je v ich silách, pre zachovanie, prezentáciu, propagáciu, vhodné využitie vo vzťahu k ochrane pamiatkových hodnôt, autenticity a integrity tohto jedinečného pamiatkového fondu vrátane jeho ochranných pásiem.

Prehlásenie a členovia riadiacej skupiny
Prehlásenie (pdf, 69 kB)
Členovia (pdf, 47 kB)

Manažment a monitoring lokality
Manažment plán súboru pamiatok (pdf, 2,83 MB) 
Monitoring stavu drevených chrámov (počas jednotlivých rokov)

Dňa 10. 10. 2013 sa v Tvrdošíne konalo zasadnutie Riadiacej skupiny Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (ďalej len „RS“).

Podujatie zorganizovalo Mesto Tvrdošín,  momentálne poverené vedením RS. Nakoľko uplynulo 5 rokov od zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, členovia RS a miestni obyvatelia si toto výročie pripomenuli ekumenickou bohoslužbou v Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne. Hlavnú kázeň (pdf, 77 kB) mal evanjelický farár a senior Tatranského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku R. Porubän z Kežmarku. Pripomenul, že okrem dobrého zachovania drevených chrámov sa nesmie zabúdať na ich pôvodné využitie a úsilie je potrebné zamerať na zachovanie duchovného rozmeru chrámov.
Potom sa členovia RS presunuli do kultúrneho strediska v Medvedzí, kde sa konalo samotné podujatie – program (pdf, 61 kB) . Primátor mesta Tvrdošín Ing. I. Šaško otvoril zasadnutie. Následne sa Ing. E. Kráľová venovala hlavným úlohám manažmentu chrámov. Informácie o dotačnom systéme MK SR podala RNDr. A. Prokešová. Ing.arch. Ľ. Pinčíková poinformovala o aktuálnom stave pravidelného monitoringu realizovaného PÚ SR, ako aj o práve prebiehajúcom monitoringu  drevnej hmoty chrámov. Mgr. Fabuľa z MV SR hovoril o vyhodnotení stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi vo vybraných NKP SR. Odpovedal aj na početné otázky členov RS, týkajúce sa protipožiarneho zabezpečenia chrámov. Prisľúbil nácvik požiarneho zásahu u týchto 8-mich chrámov. RS si zvolila nové vedenie na rok 2014 je ním starosta z Hervartova pán M. Mackanič.