Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Prievidzský fénix - obnova Bytového domu v Prievidzi

KPÚ Trenčín
Obr. 1. Prievidza v 20. r. 20. stor., zdroj archív KPÚ trenčín, pracovisko Prievidza

V roku 2014 požiadalo Mesto Prievidza Krajský pamiatkový úrad Trenčín o vydanie rozhodnutia k zámeru komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - dom bytový č. ÚZPF 881/1, ktorý do toho času bol rôznymi, hlavne nevhodnými spôsobmi utilitárne upravovaný pre potreby nájomcov tohto objektu. Rozhodnutím krajského pamiatkového úradu Trenčín bolo začatá jeho komplexná obnova. K samotnej realizácii projektu, ktorý bol spracovaný podľa zadania z projektu ROP a zároveň dodržiaval podmienky KPÚ Trenčín, došlo až v roku 2018, kedy mesto Prievidza vo vlastnej finančnej réžii pristúpilo k samotnej obnove.

Obytné domy na námestí v Prievidzi sú zväčša klasicistické, čiastočne na starších barokových základoch z konca 17. a 18. storočia, keď sa námestie budovalo z trosiek po vypálení mesta (1678). Jednou z výnimiek je aj tento bytový dom, o ktorom po pamiatkovom výskume vieme, že jeho základy možno datovať do obdobia renesancie. 

Dom obytný nachádzajúci sa v blízkosti farského kostola sv. Bartolomeja, patrí medzi najstaršie radové objekty zachovanej historickej časti námestia Prievidze. Je spolutvorcom urbanistickej štruktúry námestia, ktorá sa formovala v priebehu storočí a spoluvytvára charakteristickú urbanistickú zástavbu časti námestia. Je nositeľom architektonických a výtvarných hodnôt historickej meštianskej architektúry prievidzského námestia. Podľa predpokladov sa v tomto objekte nachádzala aj budova pošty a od roku 1564 aj prepriahacia stanica. V druhej polovici 20. storočia objekt slúžil pre potreby komunálnych služieb Prievidza a boli na ňom prevedené stavebné úpravy. 

Po pamiatkovom výskume sa v dostatočnej miere objasnil stavebný vývoj objektu. Prvé dve stavebné etapy sú renesančné. Objekt bol vybudovaný z kamenného muriva, takže sa dá predpokladať, že v prípade majiteľa išlo o bohatého zámožného človeka. 

V rámci novodobej klasicistickej prestavby, vzniká objekt na pôdoryse v tvare písmena „L“ a hlavná fasáda do námestia sa mení z troj osovej na desať osovú. Na fasáde vzniká v prízemnej časti bosáž, a zároveň je realizovaná na hlavnej fasáde aj bohatá výzdoba fasády architektonickými článkami a štukovou výzdobou. 

Z pamiatkárskeho pohľadu je pre pamiatku drastická štvrtá a piata stavebná etapa, (sedemdesiate a osemdesiate roky 20.storočia a roky porevolučné, začiatkom 21.storočia), kedy sa realizujú také zásahy a úpravy, že sa dokonca mení vizuálny vzhľad hlavnej fasády. 
Rozsiahla komplexná obnova riešila aj možné odstránenie nevhodných zásahov tak, aby nedošlo k porušeniu zachovaných hodnotných súčastí domu. V rámci tejto obnovy boli vymenené všetky inžinierske siete, boli realizované sanačné opatrenia, výmena krovu a zmena materiálu krytiny z plechu na pálenú škridlu pomohla k vylepšeniu celkového technického stavu domu. V priestore severného krídla druhého nadzemného podlažia vo východnom trakte, bol znovuobjavený a v súčasnosti po obnove odprezentovaný drevený trámový strop. V rámci obnovy prešiel sanáciou aj podzemný priestor. 

Obnova vnútorného nádvoria sa realizovala až po archeologickom výskume, ktorý priniesol zaujímavé zistenia a to, že na mieste súčasného domu boli nájdené staršie murivá a vrstvy patriace neskorostredovekému objektu, ktorý existoval ešte pred stavbou tejto pamiatky - domu obytného a ktorého umiestnenie a orientácia nekorešpondujú s renesančnou podobou námestia. Ďalšie zistenia a nálezy už súviseli s výstavbou a mohutnými prestavbami stojaceho domu, pričom nález kamennej okruhliakovej dlažby jej odprezentovaný aj v novej úprave prejazdu a nádvoria. 

Z pohľadu návštevníka Prievidzského námestia sa najviditeľnejšie obnova prejavila na hlavnej, západnej fasáde, ktorá je po reštaurátorskej obnove. Zmizol kamenný obklad, ktorým bola prízemná časť hlavnej fasády obložená a následne je v prízemnej novo omietnutej časti priznaná bosáž. Do objektu a nádvoria bol znovu priznaný a obnovený hlavný vstup - prejazd spájajúci námestie s dvorovou časťou pamiatky. 

Vďaka pochopeniu a výbornej spolupráci KPÚ s investorom bolo umožnené počas obnovy objekt nielen doskúmať, ale zároveň po vzájomnom dohovore aj odprezentovať také nálezy, ktoré majú kvalitnú nielen výpovednú pamiatkovú hodnotu, ale v niektorých prípadoch aj funkčnú. Takto boli obnovené a zreštaurované v interiéri tri nakladacie otvory, liatinový stĺp, trámový strop, kovový záklop do podkrovia. V exteriéri kamenný portál vstupu z podjazdu do severného traktu prízemia, uložená okruhliaková dlažba.

Po komplexnej obnove, ktorý rešpektoval výsledky výskumu a zároveň počas obnovy boli realizované doplnkové výskumy a následne boli dohodnuté spôsoby prezentácie predmetných nálezov je možné konštatovať, že z objektu, ktorý do obdobia, kedy sa začal obnovovať pôsobil ako nejednotná zanedbaná budova sa stala najkrajšia stavba Prievidzkého námestia. Tým, že bol obnovený celý plášť bytového domu, vrátane zreštaurovanej západnej hlavnej fasády a zároveň boli realizované úpravy takého charakteru, ktoré umožnia jeho využívanie, dáva predpoklad dlhodobého zabezpečenia a ochrany pamiatkových hodnôt tohto objektu.

Ing. Mária Dvončová, KPÚ Trenčín

Obr. 1. Prievidza v 20. r. 20. stor., zdroj archív KPÚ trenčín, pracovisko Prievidza
Obr. 2. Historické foto Prievidze, archív KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza
Obr. 3. Pohľad na hlavnú západnú fasádu pred obnovou, foto M. Dvončová
Obr. 4. Pohľad na hlavnú západnú fasádu po obnove - r. 2019, foto M. Dvončová
Obr. 5. Nádvorie objektu pred obnovou, foto M. Dvončová
Obr. 6. Nádvorie po obnove - r. 2019, foto M. Dvončová
Obr. 7. Chodba 2. NP pred obnovou, foto M. Dvončová
Obr. 8. Chodba 2. NP po obnove - v r. 2019, foto M. Dvončová
Obr. 9. Jeden z troch obnovených nakladacích otvorov, foto M. Dvončová